Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøringer - plan

Kunngjøring - Klakklia boligområde

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 kunngjøres i dag at kommunestyret i Heim kommune i møte den 16.11.2023, sak 25/23, vedtok reguleringsplan for Klakklia boligområde. Formålet med reguleringsplanen er å utvide eksisterende boligfelt ved å legge til rette for bygging av eneboliger.

Kartutsnitt: Klakklia boligområde

Planendring Trøa

I forbindelse med ønsket byggeaktivitet i Trøa boligfelt ved Liabø har det dukket opp behov for flere mindre endringer i reguleringsplanen «Utvidelse av Trøa». I korte trekk innebærer det endring/fjerning av regulerte byggegrenser mellom planlagte tomter i Trøa 2 og 3, justering av byggegrenser mot vei og vassdrag, omdisponering av et mindre areal fra lekeplass til bolig, samt endring av faresone for flom og bestemmelser knyttet til flomsone- og erosjonskartlegging.

Gjeldende plan kan man finne på arealplaner.no.

I samsvar med gjeldende regelverk sendes saken til berørte grunneiere og sektormyndigheter for uttale.

Vi ber om at eventuell uttalelse oversendes Heim kommune innen 13.11.2023. Henvendelser rettes til post@heim.kommune.no eller 72 46 00 00

På bildet: kartutsnitt som viser området det gjelder.

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres i dag at Heim kommune i møte den 28.10.2021  i K-sak 104/21 vedtok reguleringsplan for Lerøy Aakvik på Halsa. Hovedformålet med planen er å legge til rette for framtidig drift og utvikling av settefiskanlegget.

Plandokumenter finner du her:

Planen finnes også i vår kartportal: https://kart.heim.kommune.no/geoinnsyn/#?project=Kart-%20og%20plandata&guid=e6a3970b-4b02&layers=1011,1008,8005&zoom=14&lat=6997756.28&lon=458461.35¶ms=10100000000

 

Vedtaket kan påklages jfr. Forvaltningsloven § 28, fristen for å klage er 3 uker fra denne kunngjøring. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes Heim kommune, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra eller til post@heim.kommune.no

 

Kommunedirektøren i Heim Kommune

Heim kommunevåpen skjold_blå-sølv( redigert)

Kunngjøring - kommunestyrevedtak reguleringsplan for Wesselekra

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 kunngjøres i dag at kommunestyret i Heim i møte den 28.10.2021/K-sak 103/21 vedtok reguleringsplan for Wesselekra.

Hovedformålet med planen er å legge til rette for boligbygging.

Heim kommunevåpen skjold_blå-sølv( redigert)

Høring og offentlig ettersyn - reguleringsplan for Haukvika Vest (genbank)

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-10 legges forslag til reguleringsplan «Haukvika Vest» med plan-ID 50112019004, datert 21.04.2021 med tilhørende planbeskrivelse og bestemmelser ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker.

Vedlagt ligger sakens dokumenter.

Eventuelle merknader sendes til Heim kommune, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra eller til post@heim.kommune.no innen 3. desember 2021.

 

Heim kommunevåpen skjold_blå-sølv( redigert)

Reguleringsplan for E39 Vinjeøra-Staurset på høring

Forslag til reguleringsplan for E39 Vinjeøra - Staurset er lagt ut på høring, med frist for merknader 12. april.

Formannskapet i Heim kommune har i møte 16.02.2021 fattet vedtak om utlegging av reguleringsplan for E39 Vinjeøra-Staurset, i medhold av §§ 3-7, 12-3 og 12-10 i plan- og bygningsloven.

Staurset Vinjeøra høring

Høring og off. ettersyn - Retningslinjer for forvaltning av regelverket etter lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

Driftsutvalget i Heim kommune fattet i sak 53/20 vedtak om å legge dokumentet «Retningslinjer for forvaltning av regelverket etter lov om motorferdsel i utmark og på vassdrag, Heim kommune» ut til offentlig ettersyn og sende dette på høring. De kommunale retningslinjene vil være førende for søknadsprosesser og saksbehandling for de saker der kommunen er myndighet etter motorferdselloven. Frist for høringsinnspill er 18.01.2021.

Møteprotokollen finner du her. Utkast til retningslinjer finner du her. Saksdokumenter legges ut til offentlig ettersyn ved Rådhuset på Kyrksæterøra og på tjenestetorget på Liabø. Høringsinnspill sendes til:

Heim kommune, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra.

Eller per epost til post@heim.kommune.no

Til informasjon vil Heim kommune i en overgangsperiode for de som har søkt i 2020 forlenge eksisterende tillatelser inntil 1. mai 2021. Førstegangssøknader som mottas før nye retningslinjer er vedtatt behandles etter eksisterende lovverk og gis varighet til samme dato. Søknader som mottas etter vedtak av nye retningslinjer blir behandlet i henhold til disse. 

Heim kommunevåpen skjold_blå-sølv( redigert)

Høring og off. ettersyn - reguleringsplan Skograndstien

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtok formannskapet i Heim kommune, i sak 139/20, den 1.12.20, å legge reguleringsplan for Skograndstien ut på høring og til off. ettersyn.

Heim kommunevåpen skjold_blå-sølv( redigert)

Handlingsplan 2021-2024/Årsbudsjett 2021 - til off. ettersyn.

Heim formannskap har i møte 01.12.20, vedtatt sitt forslag til handlingsplan for perioden 2021-2024 og årsbudsjett 2021 med tilhørende betalingssatser/gebyrregulativ for 2021.

Forslaget er utlagt til offentlig ettersyn på Servicekontoret Kyrksæterøra og Liabø, samt ved Biblioteket avd. Kyrksæterøra og Liabø.

Dokumentene kan også leses her.

Høringsinnspill må være mottatt av kommunen innen 16.12.2020!

Heim kommunevåpen (mindre størrelse, hvit bakgrunn)