Om PPT

PPT skal ha fokus på barn og unges muligheter for god utvikling i barnehage og skole med fokus på inkludering. Vi samarbeider tett med barnehager, skoler og andre samarbeidspartnere.  PPT er hjemlet i barnehageloven og opplæringsloven.

Alle barnehager og skoler har fast kontaktperson i PPT med faste besøksdager ut på enhetene. PPT ønsker å komme tidlig inn med tanke på tidlig innsats og forebygging (drøftingsnivå). Ved behov opprettes det samarbeid med andre etater på et tidlig tidspunkt.

Kontakt

Det er i hovedsak barnehage og skole som henviser til PPT, og det kan ikke henvises uten foresattes samtykke. Foresatte og voksne kan også ta direkte kontakt. PPT kan bistå både i individ og systemsaker.

Sakkyndighetsarbeid

PPT har egne prosedyrer for henvisning som barnehagene og skolene kjenner til. Når et barn eller en elev er henvist til PPT sendes det ut en plan over samarbeid og kartlegging. Dette kan blant annet være observasjon, ulike spørreskjema til foresatte og til de voksne rundt barnet/eleven, tester, oppstartsmøte og tilbakemeldingsmøte. I alle henviste saker der det er behov skriver vi sakkyndig vurdering, som består av en utredning og en tilrådning av opplæringsbehovene til barnet/eleven. Konklusjonen kan enten være at behovet blir dekket ved tilpasninger i det ordinære tilbudet, eller ved spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisning i skolen. Vårt mål er at flest mulig skal få den støtten de trenger i sine ordinære grupper.

PPT har ansvar for å utarbeide sakkyndig vurdering på følgende områder:

 • Spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp
 • Framskutt eller utsatt skolestart
 • Helt eller delvis fritak fra opplæringsplikten
 • Behov for tegnspråkopplæring
 • Behov for punktskriftopplæring for blinde og sterkt svaksynte barn/elever

Hva koster det?

Alle tjenester er gratis.

Logoped

Logopeden utreder og jobber med mennesker i alle aldre som av ulike årsaker har problemer med kommunikasjonsvansker, stemmevansker, språk- og talevansker, taleflytvansker (stamming eller løpsk tale) og svelgvansker. For Heim kommune er logoped for både barn og voksne organisert under PP – tjenesten.

 

Hjelpen kan bestå i: 

 • Gi direkte behandling på bakgrunn av logopedisk utredning 
 • Veilede foresatte/pårørende eller personalet i barnehage, skole eller andre institusjoner som personen er knyttet til
 • Kartlegge ytterligere for videre henvisning

 

Logoped jobber ut fra to nivå:
 

 1. Logopedhjelp som lavterskeltilbud
 2. Logopedhjelp etter vedtak/del av vedtak om spesialundervisning

 

 1. Logopedhjelp som lavterskeltilbud:

Her bruker vi kun samtykkeskjema og hjelpen kan utøves i form av:

 • 10  – 15 økter direkte arbeid med barn samt veiledning foreldre (evt.  ansatte barnehage/skole)
 • Observasjon og veiledning til barnehage og skole (evt. andre institusjoner)
 1. Logopedhjelp etter vedtak eller del av vedtak om spesialundervisning.


 

Kontaktinfo kommunal logoped

Bente Forren Vaagan

Tlf: 906 60 321

Epost

Ansatte

PP-rådgiver Katrine Ytreland 92451752 katrine.ytreland@heim.kommune.no
PP-rådgiver Helen Taftø 92263234 helen.tafto@heim.kommune.no
Logoped Bente Vaagan 90660321 bente.vaagan@heim.kommune.no