Det er rådmann som avgjør om og når kommunens kriseledelse skal innkalles, dette blir vurdert ut fra hendelsens omfang.  I tillegg til rådmann vil kriseledelsen bestå av ass. rådmann. kommunalsjefer, enhetsleder TLM, IKT-leder, informasjonsleder og beredskapskoordinator.
I tillegg tiltrer ordfører/varaordfører gruppa etter innkalling av rådmann.
Beredskapsledelsen kan suppleres med flere medlemmer ut ifra det den aktuelle hendelsen krever.

Arbeidsoppgaver:

 • avklare ansvarsforhold til politimyndighet
 • skaffe seg oversikt over hendelsen, og hvilke konsekvenser dette kan ha for kommunen og innbyggerne
 • varsle Fylkesmannen i Trøndelag
 • holde en løpende kontakt med Politi,  Lokal redningssentral (LRS) og Fylkesmann
 • innkalle ledere av faginstanser etter behov
 • iverksette ulike tiltak (informasjon/evakuering/forpleining o.a)
 • iverksette kommunale fagplaner
 • lede, koordinere og prioritere kommunens totale innsats, og utnytte alle tilgjengelige ressurser
 • yte nødvendig hjelp til kriserammede, iverksette nødvendige tiltak for å verne liv, verdier og miljø samt hjelp ved behov for opprydding/utbedring av materielle skader og funksjonsforstyrrelser
 • holde oversikt over brukte ressurser
 • beslutte når beredskapen kan nedtrappes, eventuelt avvikles.

I forbindelse med den pågående pandemien (Covid -19) er kommunal kriseledelse utvidet med:

 •  Kommuneoverlege
 •  Enhetsleder Helse og Mestring Kyrksæterøra
 •  Enhetsleder Helse og Mestring Liabø
 •  Enhetsleder Kultur, Idrett og Fritid
 •  Enhetsleder Helsestasjonen
 •  Kommunalsjef Samfunnsutvikling
 •  Konsulent Samfunnsutvikling.