Samtalen handler om blant annet hvordan kommunen kan tilrettelegge for å skape økt trygghet slik at hver enkelt kan fortsette å ha en aktiv og meningfylt hverdag.

Følgende temaer blir belyst i samtalene:

  • Kosthold og ernæring 

  • God fysisk og psykisk helse 

  • Deltagelse/nettverk 

  • Boforhold og sikkerhet i hjemmet 

  • Velferdsteknologi 

  • Informasjon om kommunale tilbud 

  • Selvhjulpenhet

  • Sosialt nettverk og aktiviteter


Samtalen skal ha som mål å bidra til refleksjon rundt den enkeltes ressurser, strategier for hverdagsmestring og ansvar for egen helse. Man vil også få informasjon om kommunens offentlige og private tilbud og vi svarer så godt vi kan på eventuelle spørsmål innbyggerne har.

Hjemmebesøket skal bidra til bevisstgjøring rundt viktigheten av å tilrettelegge omgivelsene, og å styrke den enkeltes muligheter til å holde seg frisk og aktiv lengst mulig. God tilrettelegging kan bidra til at eldre kan få et aktivt og selvstendig liv også når helse og funksjonsnivå blir redusert. 

Forebyggende hjemmebesøk et sentralt praktisk og konkret verktøy i kommunenes forebyggende arbeid, som kan føre til at flere kan leve lenger i egen bolig og oppleve større mestring i egen hverdag, og dermed økt livskvalitet.