Beskrivelse

Miljørettet helsevern er hjemlet i Lov om fokehelsearbeid, kap. 3 og i egen Forskrift om miljørettet helsevern.

Følgende virksomheter er meldepliktige til kommunen:

  • Asylmottak
  • Hospitser
  • Campingplasser og andre lignende virksomheter hvor allmennheten har adgang eller som benyttes av mange mennesker
  • Lokaler for undervisning og andre forsamlingslokaler hvor almennheten har adgang eller som benyttes av mange mennesker
  • Virksomheter som foretar utslipp av avløpsvann
  • Virksomheter som har kjøletårn eller lignende innretninger

Målgruppe

Gjelder for private og offentlige virksomheter og eiendommer hvis forhold direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Gjelder ikke miljømessige forhold som oppstår i boliger og på fritidseiendommer, hvis ikke slike forhold kan virke inn på omgivelsene utenfor boligen eller fritidseiendommen. 

Kriterier/vilkår

Når noen registrerer forhold i miljøet som de tror kan ha negativ innvirkning på helsen, kan de varsle kommunen.

Informasjon og samarbeidspartnere

Kommuneoverlegen utøver myndighet på vegne av kommunestyret når det gjelder tilsyn og pålegg om retting. Melding om saker sendes Heim kommune ved rådmannen (se skjema "Henvendelse til kommunen". 

Samarbeidspartnere:

Statens helsetilsyn


Mattilsynet

Surnadal kommune

Vedlegg

Virksomheter som det stilles krav til må kunne dokumentere at de oppfyller bestemmelsene i lov og forskrift gjennom internkontrollsystemer. Meldinger skal gis skriftlig og inneholde de opplysninger som er nødvendig for at kommunen skal kunne vurdere saken.

Saksbehandling og tidsfrister

Kommunen kan fatte vedtak i enkeltsaker rettet mot eiendommer og virksomheter som omfattes av bestemmelsene om miljørettet helsevern. Det kan gis pålegg om retting, konsekvensutredning, tvangsmulkt og stansing. Personer / virksomheter som mener seg utsatt for helseskadelig påvirkning som kommer inn under bestemmelsene om miljøretttet helsevern, kan be kommunen om at det blir gitt pålegg om konsekvensutredning, retting eller stansing.

Saksbehandlingstid:

Forvaltningslovens bestemmerser gjelder. I alvorlige tilfeller kan det settes i verk tiltak med øyeblikkelig virkning. 

Krav til oss

Kommunen skal ha oversikt over positive og negative faktorer i miljøet som kan innvirke på befolkningens helse i kommunen. Oversikten skal i tilstrekkelig grad omfatte:

  • Vurdering av aktuelle faktorer i miljøet, som for eksempel forurensing, støy, sosiale miljøfaktorer, ulykkesrisiko mv., og årsakene til deres opptreden.
  • Vurdering av miljøfaktorenes helseeffekter på befolkningen
  • Forslag til mulige helsefremmende, forebyggende eller avbøtende tiltak

Kommunen ved kommuneoverlegen fører tilsyn med at bestemmelsene gitt i lov og forskrift oppfylles og kan treffe vedtak i enkeltsaker. Det kan gis pålegg og kreves retting av forhold som hjemles i lov og forskrift. Utvalg for livsløp kan gi tvangsmulkt og kommunestyret kan stanse virksomhet hvis situasjonen krever det.

Krav til søker

Private og offentlige virksomheter har plikt til å gi opplysning til - og gi tilgang til lokaler og virksomheter for kommunens representanter. Om nødvendig kan kommunen søke bistand hos politiet. Private og offentlige virksomheter som har meldeplikt er selv ansvarlig for å overholde denne.

Klagemulighet

Vedtak kan klages inn for Fylkesmannen. Den som har bedt kommunen om at det blir gitt pålegg i en sak, kan klage saken inn for Fylkesmannen selv om pålegg ikke blir gitt.