Om utbyggingsavtaler

En utbyggingsavtale er en avtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger om utbygging av et område, som har sitt grunnlag i kommunens planmyndighet etter denne lov og som gjelder gjennomføring av kommunal arealplan, jf. Plan og bygningsloven § 17-1.

Utbyggingsavtaler kan være et viktig og velfungerende verktøy ved utbygging og for gjennomføring av arealplaner. Ved bruk av utbyggingsavtaler kan utbygger bidra til et «spleiselag» til nødvendig infrastruktur i et utbyggingsområde. Utbyggingsavtaler gir kommunen en mer aktiv rolle i tilrettelegging og gjennomføring av utbyggingsprosjekter.

Forutsetning for bruk av utbbyingsavtaler er at de må ha grunnlag i kommunale vedtak der kommunestyre angir hvilke tilfeller utbyggingsavtale er en forutsetning for utbygging, og som synliggjør kommunen forventninger til avtalen, jf. Plan og bygningsloven § 17-2.

Det finnes to typer utbyggingsavtaler: ordinære avtaler og avtaler etter anleggsbidragsmodellen. Heim kommune inngår i utganspunktet ikke avtaler i henold til anleggsbidragsmodellen.

Bruk av justeringsavtaler for merverdiavgift

Dersom en utbygger inngår en ordinær utbyggingsavtale med kommunen, kan kommunen inngå en avtale med utbygger om overføring av justeringsrett eller justeringsplikt for merverdiavgift fra utbygger til kommunen. Heim kommune åpner for denne type avtalen i saker der private utbyggere bygger ut anlegg for vei, vann eller avløp som skal overtas av det offentlige jfr reguleringsplan.

Heim kommune inngår i utgangspunktet ikke avtaler i henhold til anleggsbidragsmodellen.

Forutsetninger for bruk av avtaler om overdragelse av justeringsrett og justeringsplikt fra utbygger til Heim kommune kommunen, er at anleggene bygges ut i henhold til kommunens til enhver tids vedtatte VA-norm, samt i henhold til godkjent VA-plan i den enkelte reguleringsplan.

For å dekke inn kommunens merkostnader ved bruk av avtaler om overdragelse av justeringsrett (boligprosjekter), beholder Heim kommune 10% av justeringsbeløpet, dvs at 90% av det årlige justeringsbeløpet utbetales til utbygger.

For å dekke inn kommunens merkostnader ved bruk av avtaler om overdragelse av justeringsplikt (næringsprosjekter), betaler utbygger et administrasjonsgebyr på kr 15.000 til kommunen. Dette gebyret skal være betalt før avtale signeres av kommunen.

Kommunedirektøren får fullmakt til å utarbeide og signere avtaler om både justeringsrett og justeringsplikt med aktuelle utbyggere.

For mer informasjon om justeringsavtaler, samt aktuelle frister følg lenken til kapittel 9 i Merverdigavgiftsloven eller ta kontakt med oss i Heim kommune.