Beskrivelse

Formålet med omsorgsstønad er å sikre best mulig omsorg for den hjelpetrengende og å gjøre det mulig for private omsorgsytere å fortsette med omsorgsarbeidet.

Omsorgstønad er et supplement til det ordinære kommunale hjelpeapparatet når dette ikke kan dekke behovet for hjelp/bistand. Andre trygdeytelser vil bli tatt med i den helhetlige vurderingen.

Målgruppe

Omsorgslønn er godtgjøring til personer som yter en særlig tyngende omsorgsarbeid.

Kriterier/vilkår

Særlig tyngende omsorgsarbeid. Omsorgslønn kan tildeles familiemedlemmer, slekt, venner eller sosialt nettverk, som bor sammen med eller i nærheten av den omsorgstrengende.

Samarbeidspartnere

Hjemmesykepleien og Praktisk bistand/hjemmehjelp.

Søknad og frister

Søknadsfrist

Ingen frist. 

Sendes til

Enhet for Helse og mestring

Helsetunvn. 13

7200 Kyrksæterøra

Saksbehandling/tid

Søknaden behandles administrativt innen tre uker. 

Klagemulighet

Avslag eller delvis avslag kan påklages til Fylkesmannen. Klagefrist er 3 uker fra vedtak er mottatt. Klagen må være skriftlig og begrunnet. Det må angis hva hva det konkret klages over. Klagen leveres enhet for pleie- og omsorg som også kan gi veiledning ved behov.

Pasient og brukerrettighetsloven kap.7

Krav og rett

Krav til oss:

At alle som søker om omsorgslønn blir vurdert i helhold til rettigheter i Helse- og omsorgstjenesteloven. Alle som søker skal ha svar på henvendelsen innen tre uker og vedtak skal være fattet innen en måned etter at vurderingen er utført.

Krav til søker:

Den som søker må kunne dokumentere at det utføres tyngende omsorgsarbeid, at det er søkt om hjelpestønad til pleie og omsorg.

Hvis vi svikter:

Det er mulighet til å klage på vedtaket