Forebyggende avdeling

Hovedmålet for avdelingen er å forebygge brann slik at tap av liv og verdier unngås. Mange forebyggende oppgaver er lovpålagte. Vi utfører også andre oppgaver som ikke er direkte lovpålagte, men som har stor verdi i forhold til å forebygge brann. Våre lovpålagte oppgaver er definert i Brann- og eksplosjonsvernloven § 11.

For at alle som bor og oppholder seg i vår kommune skal kunne oppleve trygghet, er vi avhengige av at hver enkelt av oss tenker og utfører forebyggende arbeid på hvert vårt område. Heim brann og redning skal, med bakgrunn i bestemmelsene i Forskrift om brannforebygging, bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier.

Tilsynsvirksomhet og informasjonsarbeid er to hovedelementer for vår avdeling og kan nevne følgende innsatsområder:

  • Brannforebyggende tilsyn og kontroll med særskilte brannobjekter (virksomheter/byggverk hvor det er større risiko for tap av liv eller store verdier ved brann).
  • Sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg i boliger og fritidsboliger.
  • Informasjons og motivasjonstiltak overfor våre innbyggere og virksomheter om bl.a. fare for brann, farer ved brann, brannsikringstiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker.
  • Bistå byggesaksbehandlingen i kommunen for å sikre branntekniske løsninger ihht. regelverk.
  • Kurs og opplæring for ansatte i offentlige og private virksomheter samt skoler og barnehager.
  • Branntekniske befaringer
  • Benytter landsomfattende kampanjer som bl.a. brannvernuka, røykvarslerdagen, komfyrvaktkampanjen som en ekstra hjelp til å drive målretta brannforebyggende arbeid.

Beredskap

Overbefalsvakt i 5 delt vaktordning hele året, i tillegg består beredskapen av 34 brannkonstabler som er ansatt i deltidsstillinger. Brannkonstablene har møteplikt ved alarm.

Kyrksæterøra stasjon er bemannet med mannskapsbil, tankbil, redningsbil og 20 mannskaper. Brannstasjonen er bemannet på dagtid (7-15) på ukedager. Denne stasjonen har vaktordning med 2 mannskaper på vakt i helger, høytider og ferier.

Liabø stasjon er bemannet med mannskapsbil, tankbil og 11 mannskaper.

Enge bistasjon er bemannet med kombibil og 4 mannskaper.

Halsanaustan bistasjon er bemannet med kombibil og 4 mannskaper. 

Liabø, Enge og Halsanaustan har vaktordning ved spesielle helger og høytider og ellers når brannsjefen vurderer at det er behov for det.

Overbefalsvakt dekker hele kommunen, alle stasjoner har røykdykkertjeneste. Heim brann og redning har også overflateredning og er med på «Akutthjelper»ordningen dvs at brannvesenet rykker ut ved behov for helsetjenester når ambulansen er mer enn 20 minutter unna. Vi bistår også politiet vet PLIVO (pågående livstruende vold) aksjoner.

Kontaktinformasjon

Kontakt

Brannsjef

Reidulf Myren

Epost

Tlf.: 970 90 715


Branninspektør 

Roy Bjarne Hartvigsen 

Epost

Tlf:  477 59 428


Brannforebygger

Geir Inge Fiske

Epost

Tlf:  904 17 983


Varabrannsjef/Brannforebygger

Kåre Dønheim

Epost

Tlf: 473 79 430