Beskrivelse

Ergoterapitjenesten yter bistand til mennesker som av ulike grunner har vansker med å gjennomføre og mestre dagliglivets gjøremål.  Ergoterapeuter fremmer aktivitetsutførelse og tilrettelegger aktiviteter for å forebygge funksjonsnedsettelse og for at den enkelte skal bli mest mulig selvhjulpen og aktiv i hverdagen. Ergoterapeuter kan gi råd om tilrettelegginger av omgivelser for at flest mulig skal oppleve deltakelse og tilhørighet.

Fremme mestring og selvstendighet før pleie- og omsorgstiltak igangsettes.

Om hjelpemidler i hjemmet:

Hjemmeboende og brukere på institusjon kan låne hjelpemidler som er nødvendig for å kunne leve et mest mulig selvstendig liv.

En ergoterapeut eller annet helsepersonell kan bistå deg med å kartlegge behovet og å søke på aktuelle hjelpemidler .
Har man varig (over 2 år) og vesentlig innskrenket funksjonsevne på grunn av skade, sykdom eller lyte, må det søkes om utlån av hjelpemidler til NAV Hjelpemiddelsentral.
Dersom du har kortvarig behov for et hjelpemiddel, kan du låne dette fra kommunalt hjelpemiddellager. Du kan for eksempel låne krykker, rullestol, toalettforhøyer m.m.
Hovedlager for mottak og utlevering av hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag ligger på Kyrksæterøra.
Kommunalt korttidlager finnes både på Kyrksæterøra og på Liabø.

Kriterier

  • Hjelpemidlene fra kommunalt lager kan i utgangspunktet lånes i 3 måneder, men ved behov kan lånet utvides inntil 2 år.
  • For rett til hjelpemidler gjennom NAV hjelpemiddelsentral må din funksjonsevne i dagliglivet være vesentlig og varig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte. Behovet må være varig, dvs over 2 år