Tiltakshaver kan i ettertid bli holdt ansvarlig for skader som følge av å ha oversett farer eller andre spesielle hensyn!
Dersom du er i tvil om ditt tiltak berører spesielle hensyn eller om tiltaket faller inn under tradisjonell landbruksnæring, ta kontakt med byggesaksbehandler eller landbruksrådgiver i kommunen.

Overskytende jord– og steinmasser fra samferdselsutbygging og andre anleggsarbeider vil normalt være å anse som næringsavfall. Forurensningsloven inneholder regler om håndtering av slike masser. Hensikten med disse reglene er å unngå skade på miljøet og samtidig legge til rette for avfallsgjenvinning. For større deponering av rene masser og næringsavfall utenfor godkjente deponier, må det søkes Miljødirektoratet om unntak fra forurensingslovens §32. Søknadsplikten gjelder ikke ved gjenvinning av rene masser.

Bruk av jord- og steinmasser som fyllmasser kan defineres som gjenvinning dersom massene erstatter materialer som ellers ville blitt skaffet og brukt til formålet. Dette forutsetter at utfyllingstiltaket ville blitt gjennomført uavhengig av tilgangen på overskuddsmasser. For å avgjøre om bruk av jord- og steinmasser som fyllmasser erstatter bruk av andre materialer, er det relevant å se hen til om:

  • tiltaket er planlagt gjennomført uavhengig av tilgangen på overskuddsmasser,
  • mengden masser som brukes står i forhold til behovet, og
  • overskuddsmassene har egenskaper som gjør dem egnet til formålet.

Fritak fra søknadsplikt eller plankrav skjer under forutsetning av at tiltaket ikke utgjør fare eller rimelig ulempe for omgivelsene eller allmenne interesser, jf. forskrift om byggesak § 4-1, punkt e 7. Det vises til kapittel 6. Tiltaket må heller ikke være i strid med plan eller forskrifter. Jf. plan- og bygningslovens § 12-1 kan kommunen også kreve at det utarbeides reguleringsplan, uansett størrelse.

Link til Veileder for masseutfylling, deponering og gjenvinning av rene masser (Heim Kommune).

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/avfall/for-naringsliv/massehandtering/disponering-av-jord-og-stein-som-ikke-er-forurenset/