Foreldreveiledning

Vi tilbyr råd og veiledning ut fra familien sitt samlede behov. Vi kan tilby støtte og veiledning innenfor følgende områder; familieliv, oppdragelse, foreldreskap, relasjoner, samspill, tilknytning og utvikling. Noen ganger gjennomfører vi foreldreveiledning, familiesamtaler eller foreldregrupper sammen med fagpersoner fra andre kommunale tjenester

ICDP

ICDP er et program for foreldreveiledning. Tiltaket er i utgangspunktet gruppebasert, men gjennomføres også som individuelle samtaler med foreldre.  Målsetningen med ICDP er å forebygge psykososiale problemer blant barn og unge gjennom å støtte og styrke foreldre og andre omsorgsgivere i deres omsorgsrolle. Tiltaket gjennomføres i 8-12 gruppemøter/foreldresamtaler, og fokuserer på 1) å hjelpe omsorgsgiveren til å bli bevisst på barnets tilstand og behov og tilpasse omsorgen til barnets egne behov og initiativ, 2) å styrke omsorgsgiverens selvtillit, 3) å fremme en sensitiv og uttrykksfull kommunikasjon mellom omsorgsgiveren og barnet, slik at det følelsesmessige forholdet mellom de to blir positivt og utviklende, og 4) å fremme et berikende og stimulerende samspill mellom omsorgsgiveren og barnet, for å utvikle og veilede barnets opplevelser og utspill i forhold til omverdenen.


Emosjonsfokusert foreldreveiledning/ferdighetstrening for foreldre (EFST)

Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre (EFST) bygger på kunnskap og senere års forskning om følelsenes betydning. Hvordan vi, -både barn og voksne,- tenker og handler i ulike situasjoner er i stor grad styrt av følelser.At foreldre og voksne forstår og anerkjenner barns følelser har vist seg å være viktig for at barnets utvikling på mange områder. Foreldre/voksenrollen kan være krevende, og ingen er perfekte. De fleste foreldre og voksne har imidlertid det til felles, at de ønsker og er motivert for å gjøre det beste for barna. Noen ganger kan det likevel oppstå hindringer som vanskeliggjør dette, og hvor vi som voksne kan kjenne på avmakt. Da kan vi også risikere å opptre på måter som skaper vonde følelser både i barnet og i den voksne. Uansett hvilke mønstre din familie er i, vet vi at det går an å gjøre endringer. Sentrale elementer innenfor EFST er ferdigheter som validering, grensesetting, reparasjon og arbeid med egne følelser som forelder, hvor alle er ment å bidra til å styrke omsorgskompetansen. Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre er forankret i en tro på at foreldre og omsorgspersoner kan være den viktigste helbredende kraften for barn med psykiske eller atferdsmessige vansker.


 

Individuelle samtaler

Vi tilbyr behandling i form av samtaleterapi for lette til moderate psykiske lidelser. Dette foregår alene med behandler eller sammen med foresatte, evt. annen hjelper som f.eks helsesykepleier. Hos de yngste barna er det hensiktsmessig at foresatte deltar i behandlingssamtalene. 

Individuell plan/ansvarsgruppe/samarbeidsmøter

I tilfeller der barn/ungdom har behov for sammensatte tjenester over tid, opprettes det ofte en ansvarsgruppe og/eller individuell plan. I noen tilfeller er det tilstrekkelig at det settes opp regelmessige samarbeidsmøter over en tidsperiode. Målsettingen for slike arbeidsformer er å bidra til tverrfaglighet, koordinering av tiltak, samt sikre progresjon blant annet gjennom felles evaluering av tiltak.

Kartlegging, utredning og henvisning

Vi gjennomfører kartlegging/utredning og vurderer grunnlag for henvisning for psykiske vansker hos barn og ungdom. Dette skjer som regel gjennom utspørring i samtale, kartlegging via skjema, og at vi snakker med voksne som kjenner barnet/ungdommen godt. Vi har et tett samarbeid med BUP, og henviser dit i tilfeller der dette er nødvendig.  

Familievernkontoret

Alle som opplever vansker, konflikter eller kriser i familien kan få tilbud om behandling og rådgivning fra familievernet. Familievernet tar imot enkeltpersoner, par og familier. Der kan man få bistand til parforholdet, foreldresamarbeid, ulike utfordringer i familien eller mekling. Noen ganger møter de også utvidet familie, i saker som for eksempel handler om generasjonsproblemer, særkullsbarn, ny familie, samspillsvansker eller kultur- og minoritetsspørsmål.

 

  • Familievernet krever ikke henvisning fra lege eller lignende
  • Du tar selv kontakt for å gjøre en avtale med familievernkontoret. Familievernkontoret i Trondheim (bufdir.no)
  • Det er helt gratis å benytte seg av tjenesten

 

Familievernkontoret i Trondheim har egne kontordager på Kyrksæterøra. Høst/vinter 2022 vil de være her 22.09, 20.10, 17.11 og 08.12.