Beskrivelse

I Heim kommune er behandling av søknader etter § 5 i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, samt motorferdselslovens § 6 lagt til administrasjonen. Andre dispensasjoner fra motorferdselsforbudet i utmark og vassdrag krever politisk behandling i Driftsutvalget. Administrasjonen kan gi tillatelse til scootertransport til følgende formål: forskriftenes § 5 bokstav

a) ervervsløyver. Det kan gis inntil 15 ervervsløyver i Heim kommune. 

b) funksjonshemmede. Kun varig funksjonshemming. Krav om legeattest.

c) transport av bagasje og utstyr for eier av hytte. Hytta må ligge >2,5 km fra nærmeste brøyta veg. Inntil tre personer fra nærmeste familie kan stå som brukere av samme løyve.

d) kjøring i utmarksnæring. F. eks tilsyn og drift av utleiehytter.

e) transport av ved. Eks. ved hogst av ved på annenmanns teig eller transport av ved til hytte som ligger < 2,5 km fra nærmeste brøyta veg.

f) gruppeturer for funksjonshemmede I tillegg kan det gis dispensasjon etter forskriftenes § 5a til transport med motorkjøretøy i forbindelse med utmarksnæring og dispensasjon etter forskriftens § 5b til bruk av snøscooter til utkjøring og drift av jervbåser.

Målgruppe

De som har behov for ferdsel i utmark og vassdrag utover det som er hjemlet i lov eller forskrift. 

Kriterier/vilkår

Løyver tildeles i tråd med regelverket og etter skriftlig søknad.

Husk å sende med tillatelse fra grunneiere i søknaden (du finner den skjemaboksen nederst på siden). Denne kan enten sendes inn i papirform eller scannes inn og legges ved i den elektroniske søknaden. 

 

Se for øvrig under fane "relatert" for kjørebok og andre relevante henvisninger.

Priser

Tjenesten er gratis. 

Søknad og saksbehandling

Søknad: Se skjema nederst på siden. 

Søknadsfrist: Behandles fortløpende. 

Saksbehandlingstid: Etter forvaltningsloven. 

Klagemulighet

Vedtak fattet av kommunen kan påklages til fylkesmannen i Trøndelag. I skjemaboksen finner du elektronisk klageskjema. 

Krav og rett

Krav til oss:

Behandle saker på en rask måte, ut i fra det lovverket som gjelder.

Krav til søker:

Kommunen krever skriftlig søknad på eget skjema (se boks nederst på siden) med kartvedlegg i leselig målestokk over kjøretrase/kjøreområde. Søknaden skal være undertegnet berørte grunneiere. For de som tidligere har hatt tillatelse til motorferdsel i utmark skal kjørebøker være levert før ny tillatelse kan gis.