Saksbehandlingstid

De fleste  tiltak som det søkes om i Heim kommune, er av en slik karakter at dette er saker som avgjøres ved at tillatelsen blir gitt administrativt ved delegert vedtak.  (Kurante saker). Tiltak av prinsipiell art behandles politisk.  Tiltak som ikke er i tråd med godkjente arealplaner og planbestemmelser, vil kreve dispensasjonsbehandling. Frister for saksbehandling fremgår av plan- og bygningslovens § 21-7 og byggesakforskriftens § 7-1. Komplett søknad skal behandles innen 12 uker.

Komplett søknad som ikke krever dispensasjon og der det ikke foreligger merknader fra nabo/gjenboer og som ikke krever uttalelse eller tillatelse/samtykke fra annen myndighet skal behandles innen 3 uker (gjelder tiltak etter § 20-3 Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak). 

Komplett søknad som ikke krever dispensasjon og som ikke krever uttalelse eller tillatelse/samtykke fra annen myndighet skal behandles innen 3 uker. (Gjelder tiltak etter § 20-4 Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver). 

Anmodning om forhåndskonferanse skal avholdes innen 2 uker. 

Søknad om igangsettingstillatelse skal behandles innen 3 uker.

Søknad om midlertidig brukstillatelse skal behandles innen 3 uker. 

Søknad om ferdigattest skal behandles innen 3 uker.