Målsetningen

Målsetningen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er:

 • økt brukermedvirkning og brukertilfredshet
 • sammenhengende og koordinerte pasientforløp
 • unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging
 • likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor
 • bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner

Kommunens ansvar

Ved henvisning til spesialisthelsetjenesten skal henvisningen være gjennomgått sammen med deg, og det skal komme frem av henvisning hvem som er forløpskoordinator i kommunen. Dersom du allerede har en kontaktperson i kommunen, er det naturlig at denne personen ivaretar arbeidet med forløpskoordinering. Dersom du ikke har en forløpskoordinator i kommunen, kan du ta kontakt med koordinerende enhet.

 

Oppgaver i det forløpskoordinerende arbeidet i kommunen:

 • informere, veilede og gi råd til pasient og eventuelt pårørende om pakkeforløp psykisk helse og rus
 • samarbeide med forløpskoordinator i spesialisthelsetjenesten
 • sikre helhetlig oppfølging med utgangspunkt i pasientens mål, ressurser og behov
 • sikre god samhandling mellom aktørene i helsetjenesten, samt andre relevante tjenesteytere
 • sikre samordning av tjenestetilbudet
 • initiere, innkalle og eventuelt lede møter knyttet til koordinering og ev. individuell plan
 • følge opp, evaluere og oppdatere individuell plan
 • forberede og koordinere aktuelle tiltak/tilbud i kommunen i god tid før utskrivning, mellom planlagte opphold og under poliklinisk behandling