Alle flyktninger med opphold i Norge skal bo i en kommune. Bosetting og integrering av flyktninger er en kommunal oppgave og det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som anmoder kommunene om å bosette enkelte personer og familier.

Heim kommune har lang erfaring med bosetting av flyktninger og  jobber for at personer i denne gruppen blir inkludert og integrert i det lokale samfunnet. 

Introduksjonsprogram og norskopplæring

Bosatte flyktninger kan har rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap og eventuelt introduksjonsprogram. I Heim kommune er det NAV Heim som fatter vedtak om deltakelse i introduksjonsprogrammet mens Voksenopplæringen, Sodin skole fatter vedtak om opplæring i norsk og samfunnskunnskap. All undervisning foregår hos Voksenopplæringen. 

For mer informasjon om Voksenopplæringen i Heim kommune kan du lese her.

Flyktninghelseteam

Flyktninghelseteam er et tverrfaglig, kommunalt team som kan tilbyr koodinerte tjenester til bosatte flyktninger i kommunen. Flyktninghelseteamet ble opprettet i Heim kommune i 2020 og er et samarbeid mellom NAV Heim, Helsestasjon, Psykisk helse og rus, Barneverntjenesten og legetjenesten v/ kommuneoverlegen.

Flyktninghelseteam.pdf

flyktninghelseteam (2).png