Formålet med Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter er å sikre produkter med god kvalitet.
Det er Heim kommunes overordnede mål å føre tilsyn med at dokumentene ved en søknad er tilstede og at søkerne for de forskjellige områder har tilfredsstillende kvalifikasjoner.  Dessuten skal kommunen påse at alle krav som lover og forskrifter stiller er oppfylt i dokumentasjonen før tillatelse til tiltak blir gitt.

Her kan du finne ytterligere informasjon om:

Hva må til for å sende inn en byggesøknad?

Søknad om byggetillatelse, midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

Søknadsskjema for privatpersoner

Forenklede skjema for mindre byggeprosjekter på boligeiendom.
Byggesøknad for seg som ønsker å bygge eller rive, søknad om bruksendring og nabovarslingsskjema.

Søknadsskjema for mindre byggeprosjekt på boligeiendom.

Skjema for avstandserklæring/nabosamtykke.

Søknad om avkjørsel

Planlegger du å anlegge, endre eller utvide eksisterende avkjørsel må du søke om tillatelse til det.

Søknadsskjema og mer informasjon om hvordan du søker ligger på nettsidene til Statens vegvesen (følg kobling).

Dispensasjon fra byggegrenser

Planlegger du å sette opp en bygning langs vegen må du søke om tillatelse til det.

Du må sende inn søknad om dispensasjon fra byggegrense dersom du skal bygge noe innenfor byggegrensen mot en offentlig vei eller gang- og sykkelvei.

Søknadsskjema og mer informasjon om hvordan du søker ligger på nettsidene til Statens vegvesen (følg kobling).

Betalingsregulativ

Her finner du informasjon om priser på våre tjenester.