Beskrivelse

Tiltak i denne kategori er tiltak som kan forestås av tiltakshaver (pbl § 20-4).

Tiltak behandles etter plan og bygningslovens (pbl) § 20-4

Eksempler på tiltak som kan forestås av tiltakhaver selv

 • Tilbygg med grunnflate inntil 50 m²
 • Frittliggende  bygning inntil 70 m² på bebygd eiendom
 • Driftsbygninger eller tilbygg til driftsbygninger med samlet areal inntil 1000 m²
 • Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg plassert inntil 2 år

Krav til søknad

Tiltaket må være i tråd med gjeldende reguleringsplan/kommuneplan for området/tomta. Ved avvik må det søkes om dispensasjon. Avvik kan også utløse krav om endring av reguleringsplan evt. ny reguleringsplan.

 • Tegninger i målestokk min. 1:100
 • Situasjonskart i målestokk (1:1000-1:5000)
 • Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
 • Opplysninger gitt i nabovarsel (Gjenpart av nabovarsel)
 • Kvittering for nabovarsel
 • Nabovarsel (Vedlegges ikke, men sendes til berørte naboer/gjenboere)
 • Evt. erklæring om byggeavstand, nærmere enn 4 meter.
 • Søknad om dispensasjon (Ved avvik i plan) 

Målgruppe

De som skal bygge i Heim kommune.

Priser

Alle tjenestene innenfor området BYGGESAK er belagt med behandlingsgebyrer. Hva de enkelte tjenestene koster framgår av gebyrregulativet .

Informasjon

Tiltakshaver er ansvarlig for at plan- og bygningsloven med tilhørende bestemmelser følges.

Søknadsskjemaer finnes under i boksen "Skjemaer".  Trykk på lenken "Direktoratet for byggkvalitet". Velg så "Skjemaer og blanketter" som du finner på framsiden. 

Heim kommune har egne skjema for søknad om dispensasjon og erklæring om byggeavstand til nabogrense. Disse finnes skjema under fanen "Relatert".

Veiledning

For veiledning på nett se boksen "Lovverk/planer"  og velg "Veiledning om byggesak" og "Veiledning om tekniske krav til byggverk"

Søknadsfrist og saksbehandlingstid

Søknadsfrist:

Ingen søknadsfrister.

Saksbehandlingstid:

Frister for saksbehandling fremgår av plan- og bygningslovens § 21-7 og byggesakforskriftens § 7-1.

Komplett søknad som ikke krever dispensasjon og som ikke krever uttalelse eller tillatelse/samtykke fra annen myndighet skal behandles innen 3 uker. 

Krav og rett

Krav til oss:

Saker skal behandles ut i fra de tidsfrister som er satt i plan og bygningsloven

Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og regler, ligger til grunn for  all byggesaksbehandling.

Krav til søker:

Tiltakshaver er ansvarlig for at plan- og bygningsloven med tilhørende bestemmelser følges. Tiltakshaver er også ansvarlig for at tiltak ikke settes i gang før det er gitt eventuell nødvendig samtykke fra annen myndighet. Tiltakshaver er selv ansvarlig for at bestemmelser i grannelova blir fulgt. 

Hvis vi svikter:

Dersom kommunen ikke har svart eller gitt tilbakemelding til tiltakshaver innen 3 uker, kan tiltaket settes i gang. Dette forutsetter at det ikke foreligger merknader fra naboer/gjenboere og det ikke er nødvendig med tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet.

Sendes til

Heim Kommune

Trondheimsveien 1 

7200 Kyrksæterøra

Eventuelt via e-post til: postmottak@heim.kommune.no

Klage

Vedtak som er fattet kan i henhold til forvaltningslovens § 28 tredje ledd kan påklages.

Fylkesmannen i Trøndelag behandler klagen.

Klagefrist er 3 uker fra melding om vedtaket er mottatt.

Klagen sendes:

Heim Kommune

Trondheimsveien 1

7200 Kyrksæterøra

evt. som vedlegg i e-post til postmottak@heim.kommune.no