Skogbruket er grunnlaget for treforedlingsindustri og tjenesteytende virksomheter i regionen. I klimasammenheng er skogen viktig da den tar opp CO2 gjennom fotosyntesen og omgjør det til en fornybar og nyttig ressurs. Det er også mange som bruker skogen til rekreasjon, naturopplevelse og fysisk aktivitet.

Norge har gjennom internasjonale avtaler forpliktet seg til å følge strenge krav for et bærekraftig skogbruk, og gjennomføringen er basert på en rekke tiltak og virkemidler. Disse omfatter lovgivning, skattepolitikk, økonomiske støtteordninger, forskning og veiledning.

Formålet med skogbruksloven er å fremme en bærekraftig forvaltning av skogressursene med sikte på aktiv lokal og nasjonal verdiskaping, og å sikre biologisk mangfold, hensyn til landskapet, friluftslivet og kulturverdiene i skogen.

Skogfondsordningen er etablert for å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene. Skogfondsmidlene er en tvungen fondsavsetning, der midlene blant annet kan brukes til skogkultur, bygging og vedlikehold av skogsveger, skogbruksplanlegging og miljøtiltak.

Tilskudd til nærings-og miljøtiltak omfatter blant annet tilskudd til skogplanting, ungskogpleie, skogsvegbygging og miljøtiltak i skog.

Tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer er det grunnleggende virkemiddelet for å sikre at skogbruket gjennomføres innenfor riktige ressurs- og miljørammer.