Noen har behov for hjelp til å finne en bolig eller bli boende. Dersom du er vanskeligstilt på boligmarkedet kan du, etter søknad, få bistand fra kommunen til å skaffe eller beholde en egnet bolig. 

Etter § 6 i lov om kommunenens ansvar på det boligsosiale feltet skal kommunen gi individuelt tilpasset bistand til vanskeligstilte på boligmarkedet. Det er opp til kommunen å vurdere hvilken bistand som skal gis. Hva slags bistand du får og omfanget av bistanden tilpasses den enkeltes behov. Bistanden kan gå ut på råd og veiledning og i noen tilfeller praktisk bistand.

Hva kan du få hjelp til?

Råd og veiledning
Bistanden kan gå ut på å gi råd og veiledning om økonomi, bomestring, statlige og kommunale tjenestetilbud eller andre forhold av betydning for bosituasjonen. 

 

Praktisk bistand
Kommunen kan også gi praktisk bistand, slik som hjelp til å søke støtte-, låne- og tilskuddsordninger eller kommunalt disponert bolig, bistand i en konkret kjøps- eller leieprosess eller bistand til å forebygge utkastelse.

Hvem er vanskeligstilt på boligmarkedet?

Kommunen skal vurdere om du er vanskeligstilt på boligmarkedet. Hvem som er vanskeligstilt kan variere noe basert fra boligmarked til boligmarked. 

Du kan være vanskeligstilt på boligmarkedet som følge av:

  • økonomiske forhold
  • sosiale fohold
  • redusert helse og/eller redusert funksjonsevne

I tillegg må din situasjon tilsi at du ikke er i stand til å skaffe eller beholde en bolig på egen hånd, jf. lovens § 4

Dersom du kan skaffe bolig selv, spare til kjøp av bolig på egen hånd, er i etableringsfasen eller er student så er du i utgangspunktet ikke i målgruppen. 

Hvordan søker du om bistand?

Dersom du søker og har nedsatt helse, nedsatt funksjonsnivå eller utfordringer med rus kan du søke hos Helse og Mestring i Heim kommune.

Søknadsskjema

Søknaden kan leveres på:
Rådhuset
Tjenestetorget
Ekspedisjon v/Helse og Mestring

 

Kontakt Helse og Mestring

Seksjonsleder
Randi Myran
Epost

 

Dersom du søker og har utfordringer med din personlig økonomi eller en aktiv sosial sak hos NAV kan du søke om bistand hos NAV Heim.

Søknadsskjema

Søknaden kan leveres på:
NAV Heim
Rådhuset
Tjenestetorget

 

Kontakt NAV Heim

Veileder
Ole-Kristian Mellemsether
Epost


 

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kommunal bolig, omsorgsbolig og midlertidig bolig

Kommunal bolig
Ønsker du å søke om kommunal bolig? Følg lenken til vår informasjonsside om kommunal bolig.

 

Midlertidig/akuttbolig
Er du i en nødssituasjon, ikke har et sted å sove og oppholde deg neste døgn og ikke kan skaffe annet sted å bo? Ta kontakt med NAV Heim som skal vurdere om du kan ha rett til en midlertidig bolig.

 

Omsorgsbolig
Ønsker du å søke omsorgsbolig? Følg lenken til vår informasjonsside om botilbud ved Helse og Mestring.
 

 

Lån, tilskudd og andre ordninger - bolig

Husbanken har flere ordninger knyttet til bolig:

Bostøtte
Stårtlån

 

I tillegg tilbyr Heim kommune følgende:

Tilskudd til prosjektering/tilrettelegging av bolig