Heim kommune jobber kontinuelig med å legge til rette for friluftsliv. Vi ønsker å sikre og utvikle områder med ulike kvaliteter for å bidra til et bredt spekter av friluftsaktiviteter for alle.

Naturreservat er den strengeste formen for områdevern etter naturmangfoldloven. Dette er områder som:

  • Inneholder truet, sjelden eller sårbar natur, representerer en bestemt naturtype.
  • Har en særlig betydning for biologisk mangfold.
  • Utgjør en spesiell geologisk forekomst.
  • Har særskilt naturvitenskaplig verdi.

Områdene skal bevares og kan ikke bygges ut uten at vernevedtak blir opphevet av statlig myndighet.