Beskrivelse

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi, jamfør lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven § 10-1. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. 

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves. 

Aktuelt

Gjeldende kommuneplanens arealdel for gamle Snillfjord, Halsa og Hemne vil gjelde inntil det nye kommunestyret har vedtatt en ny kommuneplan for den nye kommunen. Det gir fleksibilitet for når en ny kommuneplan for den sammenslåtte kommunen innfases. 

Viktige mål for arbeidet med planstrategi for Heim 2020-2023 

  • Etablere en felles plankultur for Heim kommune 
  • Et nytt felles plansystem 
  • Planprogram for kommuneplanprosess: Vurdering av ny felles samfunnsdel og arealdel for Heim kommune 
  • En aktiv politisk prosess med bred innbyggerdeltakelse 
  • Vedtak av planstrategi innen 15. Oktober 2020