Beskrivelse

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi, jamfør lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven § 10-1. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. 

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves. 

Aktuelt

Gjeldende kommuneplanens samfunnsdel og arealdel for gamle Snillfjord, Halsa og Hemne vil gjelde inntil Heim kommunestyre har vedtatt en kommuneplan for den nye kommunen. Det gir fleksibilitet for når en ny kommuneplan for den sammenslåtte kommunen innfases. Tidsplan for kommuneplanprosessen finnes i vedtatt planstrategi.