Digital versjon

Klikk på lenken under for å åpne den digitale versjonen

Kommuneplan for Heim samfunnsdel - digitalversjon

Forholdet til kommuneplanens arealdel

Det skal være en klar sammenheng mellom kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel. I samfunnsdelen synliggjøres prioriteringer innen bruk og vern av kommunens arealer, herunder tettstedsutvikling, felles infrastruktur, tilgang til turområder, spredt bebyggelse, med mer. Her behøver vi et bredt spekter av kunnskap, aktive politiske prosesser og bred innbyggermedvirkning for å stake ut retningen for Heim! 

Forholdet til kommuneplanens handlingsdel og budsjett

Kommuneplanen skal gi overordnede mål og føringer for utvikling av kommunesamfunnet og for kommunen som organisasjon. Handlingsdelen angir hvordan planene skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Ved å se den langsiktige kommuneplanen i sammenheng med det årlige kommunebudsjettet får vi mulighet til å jobbe mer målrettet med kommunens satsningsområder.  

Figur: Ett-årshjulet som en del av handlingsdelen og 4-årshjulet som en del av kommuneplanprosessen