Beskrivelse

Endring av gjeldende planer er aktuelt dersom grunneier/tiltakshaver eller andre ønsker å endre en plan permanent. Planendringer kan omfatte eksempelvis utvidelse av planområdet, flere tomter, nye veier eller endringer i planens bestemmelser.

For utfylling, endring og oppheving av reguleringsplan gjelder samme bestemmelser som for utarbeiding av ny plan. Endringer som i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammen i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder kan behandles som en mindre endring. Ved en mindre endring kreves det at berørte myndigheter og eiere/festere, og andre berørte,  som direkte berøres av vedtaket gis anledning til å uttale seg før vedtak fattes.

Målgruppe

Grunneiere og andre tiltakshavere som har forslag til permanent endring av gjeldende planer.

Kriterier/vilkår

Det finnes ikke egne skjema til søknad om planendring. Dersom endringen innebærer endring i plankart, kreves kart med planendring i digitalt format etter gjeldende sosi-standard.

Informasjon og samarbeidspartnere

Ta kontakt med Teknisk etat dersom du har spørsmål.

Samarbeidspartnere:

Statsforvalteren i Trøndelag

Trøndelag Fylkeskommune

Statens vegvesen

 

Behandling

Vedlegg:

Dersom endringen omfatter endring av plankart:

* Arealplankart med tegnforklaring i PDF-format

* Arealplankart med tegnforklaring i papirform

* Arealplankart i gjeldende SOSI-format

Dersom endringen gjelder reguleringsbestemmelser, legges forslag til endring med

Behandling:

Politisk behandling

Søknadsfrist og saksbehandlingstid

Søknadsfrist:

Ingen søknadsfrist.

Saksbehandlingstid:

Mindre endringer - ca. 5mnd. Endringer der samme bestemmelser som for ny plan vil gjelde - ca. 10 mnd.

Klagemulighet

Vedtak kan påklages. Statsforvalteren i Trøndelag er klageinstans. I boksen "Skjema" nederst på siden finner du elektronisk skjema for klaging på forvaltningsvedtak. 

Krav og rett

Krav til oss:

Kommunen må overholde de tidsfrister som er nedfelt i plan- og bygningsloven med forskrifter.

Krav til søker:

Søknad med kartgrunnlag av tilfredsstillende kvalitet der forslaget omfatter endring av plankart. En beskrivelse av konsekvenser for miljø og samfunn som følger av omsøkte endring. ROS-analyse kan kreves.

Hvis vi svikter:

Forskrift om tidsfrister og sanksjoner ved overskridelse av fristene for private forslag til detaljregulering etter § 12-11 i plan- og bygningsloven.

Kontaktinformasjon

Arealplanlegger

Espen Westgaard

E-post


Arealplanlegger

Erlend Huseby

E-post