Beskrivelse

Eiendomsskattevedtaket kan påklages til Sakkyndig nemnd, i medhold av Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker §28, Jfr. Lov om eiendomsskatt §19.

Hva skal klagen inneholde

Klagen må inneholde gårds- og bruksnummer, eventuelt avtalenummer og en nærmere begrunnelse for hvorfor du mener at framsatt takst er feil. Dersom klagen gjelder faktafeil, vil dette bli rettet administrativt. Dersom klagen omhandler verdsettelse av eiendommen, vil klagen bli behandlet av Sakkyndig nemnd.

Krav og rett

Du har rett til å gjøre deg kjent med dokumenter i saken, jfr. Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker §§ 18, 19. Det opplyses videre om at eiendomsskattekontoret har veiledningsplikt i medhold av Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 11. Slik veiledning kan du få ved å kontakte eiendomsskattekontoret.

 

Klagebehandling for Kraftverk:

Eiendomsskattevedtak for Kraftverk, kan ikke påklages til kommunen. Eiendomsskattegrunnlaget er mottatt av Heim kommune fra Skatteetaten., etter at klagefristen er utgått og vedtaket er endelig. Skatteetaten beregner eiendomsskattegrunnlaget ut fra selskapets innsendte regnskapstall. Eventuell klage på beregnet eiendomsskattegrunnlag, må derfor sendes til Skatteetaten, innen frist oppgitt av Skatteetaten.

Frister og behandling

Klagen må framsettes skriftlig innen 6 uker fra den dagen skattelistene ble utlagt til offentlig ettersyn. Skattelistene for utlignet skatt blir lagt ut 1. mars. Klagefristen blir da 15. april

Klagen blir politisk behandlet av Sakkyndig nemnd. Dersom klagen ikke fører frem, sluttbehandles klagen i Klagenemnd for eiendomsskatt. Vedtaket fra Klagenemnd for eiendomsskatt er endelig. Du har likevel mulighet til å reise søksmål om gyldigheten av vedtaket etter Ligningslovens § 11-1 nr.4 og Skattebetalingslovens § 17-1 nr. 5, Jf. Eiendomsskatteloven § 23. Søksmålsfristen er senest 6 måneder etter mottak av vedtaket.

Sendes til

Klagen skal sendes til Heim kommune ved eiendomsskattekontoret, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra, eller post@heim.kommune.no. Klagen skal undertegnes av klageren eller dennes fullmektig.

Kontakt

Rådgiver

Eva Randi Oldervik

Epost: eva.oldervik@heim.kommune.no

Tlf: 91352780 

 

Saksbehandler

Jorun M. Hjelen

Epost: jorun.hjelen@heim.kommune.no

Tlf: 90210047