UTFYLLENDE INFORMASJON OM SAMORDNING AV EIENDOMSSKATTEN I HEIM KOMMUNE 

Heim kommune vedtok i kommunestyret (sak 59/19), den 19.12.19, eiendomsskatt for Heim kommune, jf. Lov om eiendomsskatt til kommunene (Eiendomsskatteloven) §10. 

I forbindelse med sammenslåing av Snillfjord (1/3), Halsa og Hemne, er det særskilte regler som gjelder for samordning av takstgrunnlag og promillesatser. Heim kommunestyre vedtok utsatt overgangsperiode, slik at samordningen starter fra og med eiendomsskatteåret 2021, jf. Eiendomsskatteloven §13 tredje ledd. 

Dette betyr at eiendommene i de ulike delene (etter gamle kommunegrenser), får utskrevet eiendomsskatt etter ulikt skattetakstgrunnlag og ulik promillesats, inntil alle eiendommer er besiktiget og taksert på nytt. Først i 2023 vil takstgrunnlaget være gjort etter samme rammer og retningslinjer, samt ha lik promillesats for beregning av eiendomsskatten. Takstgrunnlaget vil da være fastsatt i 10 år.  

For boliger har kommunestyret vedtatt å bruke Skatteetatens beregnede markedsverdi for boliger (formuesgrunnlag for boligeiendommer) som utgangspunkt for utregning av eiendomsskatten, jf. kommunestyrevedtak 39/20 og eiendomsskatteloven § 8 C-1.  

Det skal være ei alminnelig taksering i kommunen kvart tiende år. Det kan likevel forekomme at en eiendom vil bli om taksert før det har gått 10 år. Følgende grunner for omtaksering er om eiendommen er  

delt,  

bygninger på eiendommen er revet, ødelagt av brann eller lignende, eller 

det er ført opp nye bygninger eller gjort endringer på eiendommen (påbygg). 

Det er to løp for overgangsperiode/samordning for eiendomsskatt i Heim kommune: 

Overgangsperiode på to år for jevn opptrapping av promillesatsen i Heim kommune. 

Overgangsperiode på to år for å taksere alle eiendommer (unntatt de som takseres etter grunnlag fra Skatteetatens beregnede markedsverdi). 

 

Utsatt overgangsperiode 2020 – betyr at eiendomsskatten ble utskrevet slik den var i 2019 etter de 

gamle kommuneinndelingene. 

Tabell som viser skattesatser fra 2019-2023
Tabell som viser skattesatser fra 2019-2023

 

Kommunestyret har vedtatt utsatt overgangsperiode og at planlagt skattesats for bolig/fritid skal være 3,00 promille. Det er også vedtatt at det skal benyttes Skatteetatens beregnede markedsverdier (formuesgrunnlag for boliger) for boliger som utgangspunkt for utregning av eiendomsskatten. Heim kommune kan ikke øke promillen på eiendomsskatten før alle har nådd samme nivå som den kommunen som hadde høyeste promille – Halsa med 2,5. Første året Heim kommune eventuelt kan øke promillen, blir i 2024. 

Det er sakkyndig nemnd som vedtar alle takster for beregning av eiendomsskatt. Disse vedtakene vil basere seg på besiktigelser (gjennomført av besiktigere) og fakta om fritidseiendommene (matrikkelopplysninger) og bruke Skatteetatens beregnede markedsverdier for boliger.  

Alle eiendommer vil få utsendt varsel om besiktigelse/taksering av sin eiendom – dette varselet skal sendes ut minimum 4 uker før besiktigelsen gjennomføres, jf. Eiendomsskatteloven § 31 (3).  

 

SÆRSKILT FOR EIENDOMMER I SNILLFJORD  

Snillfjord kommune hadde ikke eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendommer og har dermed ikke et allerede vedtatt takstgrunnlag, slik som eiendommene i Hemne og Halsa har. For at vi skal kunne starte med opptrapping av promillesatsen, må Snillfjordeiendommene først takseres etter rammer og retningslinjer til en av de andre kommunene. Sakkyndig nemnd har i møte den 18.08.20, bestemt at Snillfjordeiendommene i 2021 takseres etter samme rammer og retningslinjer som Hemne har.   

Når alle eiendommene i Heim kommune er besiktiget og taksert etter samme rammer og retningslinjer, vil Snillfjordeiendommene på nytt få endret takstgrunnlaget sitt.