Beskrivelse av tjenesten

En støttekontakt skal bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Støttekontakt kan bidra en til en eller til en gruppe. Barn og unge skal være en prioritert gruppe. Det skal tilrettelegges for en fleksibel og tilpasset tjeneste. 

Målsetting

Aktiv og meningsfull fritid i felleskap med andre.

 

Hvilke tjenester gir støttekontakten?

 • Hjelp til aktiviteter og sosialt samvær, for eksempel kino, konserter, besøk i lag og foreninger

 

Når er tjenesten tilgjengelig?

 • Fortrinnsvis på hverdager.
 • Tjenestemottaker og støttekontakt avtaler når timene skal benyttes.

 

Hva kan forventes av støttekontakten?

 • Et forpliktende og avtalt samvær.
 • Evne til å samarbeide.
 • Et menneske som viser respekt og forståelse for tjenestemottakers vaner og oppfatninger.
 • Overholdelse av taushetsplikten.

Hva forventes av tjenestemottakeren?

 • At støttekontakten møtes med respekt.
 • At støttekontakten ikke blir pålagt andre oppgaver / roller enn det som tilligger tjenesten.
 • At avtalt / vedtatt bruk av tid overholdes.
 • At støttekontakten får beskjed hvis avtaletidspunktet ikke passer.

 

Hvordan gå fram for å søke om støttekontakt?

Søknadsskjema fås ved å henvende seg til Enhet for kultur eller lastes ned her.

Søknaden leveres / sendes:
Heim kommune
Enhet for kultur
7200 Kyrksæterøra

 

Kriterier for tildeling

 • Kan innvilges til barn, unge og voksne med psykiske lidelser eller funksjonshemming, rusmisbrukere og familier med sammensatte behov. 
 • Har behov for personbistand for å kunne delta på kultur og fritidsaktiviteter, nettverksbygging, opplevelse og egenaktivitet. 
 • Støttekontakt innvilges etter en individuell vurdering i samråd med søker. Omfanget og varigheten av støtten som skal gis, fastsettes av tildelingskontoret. 
 • Det gis unntaksvis støttekontakttimer til barn under 10 år, da det forventes at denne aldersgruppen sjelden har et selvstendig kultur- og fritidsliv uavhengig av foresatte. 
 • Det kan unntaksvis gis støttekontakttimer til personer bosatt i heldøgnsomsorgsbolig eller langtidsplass, da det forventes at tjenesten og eventuelt nettverk ivaretar personens behov for aktivitet og sosialisering.