Tilskudd og lån til bygging av utleieboliger

Husbanken kan gi lån og tilskudd til private virksomheter som skal bygge eller kjøpe boliger for utleie, etter avtale med kommunen.

Det stilles krav om at kommunen utlyser behovet for utleieboliger med enten en tilvisnings- eller tildelingsavtale.

Hva er forskjellen mellom en tilvisningsavtale og en tildelingsavtale? Når kan det søkes lån og når kan det søkes tilskudd? Se under for mer informasjon.

Tilvisningsavtale

I et utleieprosjekt med tilvisingsavtale får kommunen tilvisningsrett til alle boligene i prosjektet, men bare en andel av utleieboligene (inntil 40 %), er forbeholdt vanskeligstilte på boligmarkedet til enhver tid. 

Avtalen gjelder i minst 20 år.

Avtalen er fleksibel for utleier og kommunen. Kommunen har ingen plikt til å benytte tilvisingsretten. Dersom kommunen ikke benytte sin tilvisingsrett når boliger ledigstilles, kan eier/forvalter/utleier leie ut boligen på det åpne boligmarkedet iht. til oppgitte frister i tilvisingsavtalen.

Det kan søkes lån til utleieboliger for vanskeligstilte i Husbanken. Låneutmålingen er inntil 85 prosent av prosjektkostnad/ kjøpesum. Husbanken gir ikke tilskudd i prosjekter med tilvisingsavtale.

Kilde: veiviseren.no

Tildelingsavtale

Tildelingsavtaler brukes i prosjekt der alle utleieboliger er forbeholdt vanskeligstilte på boligmarkedet. Kommunen får tildelingsrett til alle boligene. I de tilfeller hvor kommunen ikke benytter seg av sin tildelingsrett, er eier ansvarlig for at boligen brukes i tråd med disse føringene. Dette innebærer at boligen kun kan leies ut til vanskeligstilte.

Kommunens tildelingsrett varer i minst 30 år.

Det kan søkes en kombinasjon av lån til utleieboliger for vanskeligstilte og tilskudd til utleieboliger i Husbanken. Samlet låne og tilskudds utmåling er inntil 85 prosent av prosjektkostnad/ kjøpesum.

Kilde: veiviseren.no

Hvorfor bør man tenke tilvisnings- og tildelingsavtaler?

Det er et stort behov for flere utleieboliger i Heim, som i mange kommuner, og tilvisnings- og tildelingsavtaler kan fremme bygging av nye boliger. Tilvisnings- og tildelingsavtaler er et verktøy for å bista vanskeligstilte med å skaffe seg et godt og trygt hjem. Slike avtaler kan føre til større samarbeid mellom kommunen og privateaktører og ikke minst støtte godt boligsosialt arbeid.

 

For mer informasjon om tilvisnings- og tildelingsavtaler samt tilskudd og lån besøk husbanken.no.

 

Kilde: veiviseren.no

Veiviseren.no er en digital informasjons- og veiledningsressurs, en verktøykasse, utviklet for kommunene og andre som jobber med bolig- og tjenesteutvikling. 

ledige boligtomter

Ledige kommunale boligtomter

Finn ledige boligtomter inkludert informasjon om pris og areal ved bruk av vårt interaktivt kart her.