Hvis du har et kulturminne på eiendommen din og planlegger et tiltak som kan skade, skjule eller skjemme det på en eller annen måte, må du tidligst mulig før tiltaket iverksettes, melde fra til fylkeskommunen eller Sametinget (for samiske kulturminner). Dette gjelder kulturminner som er automatisk fredet, det vil si kulturminner datert før 1537 eller samiske kulturminner eldre enn 100 år. Eksempler på slike kulturminner kan være gravhauger, offerplasser, dyregraver og bautasteiner. Kulturminner kan befinne seg på land eller under vann.

 

 

Målgruppe

Privatpersoner eller bedrifter som skal sette i gang mindre tiltak.

Kriterier/ vilkår

Gjelder tiltak som for eksempel grøfting, skogplanting, oppføring av hytte, garasje med mer.

Veiledning

Ta kontakt med fylkeskommunen hvis du vil ha nærmere informasjon om ordningen eller hvis du er usikker på hva som er mindre, privat tiltak