Beskrivelse

I utgangspunktet er all oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon og anlegg søknadspliktig og skal forestås av foretak med ansvarsrett. Med mindre de kommer inn under unntakene i plan- og bygningsloven §§20-4 til 20-8.

Eksempel på tiltak som behandles som søknad

 • Nybygg
 • Påbygg og tilbygg med et samlet bruttoareal over 50 m²
 • Fasadeendringer,bruksendringer
 • Riving
 • Vesentlige terrenginngrep
 • Veg
 • VA-anlegg

 

Krav til søknad

Tiltaket må være i tråd med gjeldende reguleringsplan/kommuneplan for området/tomta. Ved avvik må det søkes om dispensasjon. Avvik kan også utløse krav om endring av reguleringsplan evt. ny reguleringsplan.

 • Tegninger i målestokk min. 1:100
 • Situasjonskart i målestokk (1:1000-1:5000)
 • Søknad om tillatelse til tiltak
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
 • Opplysninger gitt i nabovarsel (gjenpart av nabovarsel)
 • Kvittering for nabovarsel
 • Nabovarsel (vedlegges ikke, men sendes til berørte naboer/gjenboere)
 • Erklæring om ansvarsrett *2)
 • Gjennomføringsplan *1)
 • Kontrollerklæring (der det er krav om uavhengig kontroll)
 • Evt. erklæring om byggeavstand, nærmere enn 4 meter.
 • For boliger: Boligspesifikasjon
 • Søknad om dispensasjon (ved avvik i plan)

*1) Gjennomføringsplan skal gi en fullstendig beskrivelse av fagområder, ansvarsområder og tiltaksklasser som tiltaket omfatter, selv om ikke alle ansvarlige foretak er på plass ved søknadstidspunktet. Hver gang et nytt foretak erklærer ansvarsrett skal kommunen motta oppdatert gjennomføringsplan fra ansvarlig søker. 

*2) Erklæring om ansvarsrett skal være sendt kommunen før arbeidet starter.
Ved ettrinnssøknad og søknad om igangsettingstillatelse må erklæring fra ansvarlig prosjekterende og eventuelle kontrollerende være på plass før kommunen kan gi tillatelse.
Ved søknad om rammetillatelse er det tilstrekkelig at erklæring fra prosjekterende er på plass for forhold som skal avklares i rammetillatelsen.
Ved søknad om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest må samtlige erklæringer for utførende og kontrollerende foreligge. Det må samtidig også foreligge oppdatert gjennomføringsplan som viser at samsvarserklæringer for aktuelle ansvarsretter foreligger.

For arbeider i tiltaksklasse 1 kan kommunen gjøre unntak fra krav til formell kompetanse for foretak dersom de har lang og god relevant praksis. Det må da skrives søknad i brevs form hvor det redegjøres for kompetanse og erfaring som foretaket har. 

Kommunen kan godkjenne selvbyggere for personlig ansvar ihht. byggesaksforskriften (SAK) § 6-8.

Målgruppe

De som skal bygge i Heim kommune.

Priser

Alle tjenestene innenfor området BYGGESAK er belagt med behandlingsgebyrer. Hva de enkelte tjenestene koster framgår av gebyrregulativet .

Informasjon

Det er ganske innfløkt å fylle ut alle skjemaer som skal være med i en søknad om tiltak med krav om ansvarlig foretak. Det anbefales at en får hjelp av en profesjonell til utfyllingen.

Søknadsskjemaer finnes under i boksen "Skjemaer".  Trykk på lenken "Direktoratet for byggkvalitet". Velg så "Skjemaer og blanketter" som du finner på framsiden. 

Heim kommune har egne skjema for søknad om dispensasjon og erklæring om byggeavstand til nabogrense. Disse finnes skjema under fanen "Relatert".

Søknadsfrist og saksbehandlingstid

Søknadsfrist:

Ingen søknadsfrister.

Saksbehandlingstid:

Frister for saksbehandling fremgår av plan- og bygningslovens § 21-7 og byggesakforskriftens § 7-1.

Komplett søknad som ikke krever dispensasjon og som ikke krever uttalelse eller tillatelse/samtykke fra annen myndighet skal behandles innen 3 uker. 

Krav og rett

Krav til oss:

Saker skal behandles ut i fra de tidsfrister som er satt i plan og bygningsloven

Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og regler, ligger til grunn for  all byggesaksbehandling.

Krav til søker:

Tiltakshaver er ansvarlig for at plan- og bygningsloven med tilhørende bestemmelser følges. Tiltakshaver er også ansvarlig for at tiltak ikke settes i gang før det er gitt eventuell nødvendig samtykke fra annen myndighet. Tiltakshaver er selv ansvarlig for at bestemmelser i grannelova blir fulgt. 

Hvis vi svikter:

Dersom kommunen ikke har svart eller gitt tilbakemelding til tiltakshaver innen 3 uker, kan tiltaket settes i gang. Dette forutsetter at det ikke foreligger merknader fra naboer/gjenboere og det ikke er nødvendig med tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet.

Sendes til

Heim Kommune

Trondheimsveien 1 

7200 Kyrksæterøra

Eventuelt via e-post til: postmottak@heim.kommune.no

Klage

Vedtak som er fattet kan i henhold til forvaltningslovens § 28 tredje ledd kan påklages.

Fylkesmannen i Trøndelag behandler klagen.

Klagefrist er 3 uker fra melding om vedtaket er mottatt.

Klagen sendes:

Heim Kommune

Trondheimsveien 1

7200 Kyrksæterøra

evt. som vedlegg i e-post til postmottak@heim.kommune.no