Beskrivelse

En støttekontakt er en lønnet person uten spesiell fagbakgrunn som over tid, gjennom samvær og ulike fritidsaktiviteter, har som oppgave å bidra til å øke et annet menneskes evne til å utfolde seg, mestre ulike livssituasjoner og øke troen på seg selv.

Målgruppe

Barn og voksne med ulike funksjonshemninger og sosiale problem, samt eldre personer.

Vilkår for å kunne motta tjenesten

  • Kan innvilges til barn, unge og voksne med psykiske lidelser eller funksjonshemming, rusmisbrukere og familier med sammensatte behov. 
  • Har behov for personbistand for å kunne delta på kultur og fritidsaktiviteter, nettverksbygging, opplevelse og egenaktivitet. 
  • Støttekontakt innvilges etter en individuell vurdering i samråd med søker. Omfanget og varigheten av støtten som skal gis, fastsettes av tildelingskontoret. 
  • Det gis unntaksvis støttekontakttimer til barn under 10 år, da det forventes at denne aldersgruppen sjelden har et selvstendig kultur- og fritidsliv uavhengig av foresatte. 
  • Det kan unntaksvis gis støttekontakttimer til personer bosatt i heldøgnsomsorgsbolig eller langtidsplass, da det forventes at tjenesten og eventuelt nettverk ivaretar personens behov for aktivitet og sosialisering. 

Pris

Tjenesten er gratis. Vi samarbeider tett med Hemne Frivillighetssentral.

Veiledning

Ta kontakt med enhet for Kultur for ytterligere informasjon. Det skrives en søknad som behandles ved enheten. Søknadskjemaet finner du nederst på siden i boksen "Skjema". 
Søknaden må vedlegges funksjonsvurdering/IPLOS-registrering.

Søknaden sendes

Heim kommune
Trondheimsvn. 1
7200 Kyrksæterøra

Søknad om støttekontakt behandles administrativt.