Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøringer

Offentlig ettersyn – søknad om endret anleggsplassering av akvakulturlokaliteten Fætten i Heim kommune

Lerøy Midt Sjø AS søker om endret plassering akvakulturanlegget Fætten i Arasvikfjorden. Omsøkt endring medfører at anlegget flyttes noe lengre vest og nord i forhold til dagens plassering. I medhold av lov av 17. juni 2005 om akvakultur legges søknaden fra Lerøy Midt Sjø AS ut til offentlig ettersyn.

For ordens skyld påpekes det at det er brukt benyttet feil kommuneplan i kartgrunnlaget. Endret plassering er i henhold til arealformålet i gjeldende kommuneplan. Se https://kommunekart.com/klient/heim/publikum?urlid=30f99a47-6167-49f2-8d91-1e14f256acd9 for gjeldende plansituasjon.

På bildet: Kartutsnitt som viser område for omsøkt endring av plassering.

Utsatt høringsfrist for reguleringsplan - Holla industriområde

I henhold til plan- og bygningsloven§ 12-10 ble det kunngjort at formannskapet i Heim kommune den 06.06.2023, sak 39/23, fattet vedtak om å legge ut reguleringsplan for Holla industriområde til høring og offentlig ettersyn. Formålet med planforslaget er å legge til rette for utvikling av Wacker Chemicals sin virksomhet i området.

Fristen for innsending av merknader eller spørsmål til planforslaget utsettes til 1.september 2023. 

Plankart - bilde

Høring av konsesjonssøknad om utvidelse av Holla transformatorstasjon

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt konsesjonssøknad fra Wacker Chemicals Norway AS for utvidelse av Holla transformatorstasjon i Heim kommune i Trøndelag.

Søknaden er tilgjengelig på NVEs internettsider www.nve.no/12965/A

Høringsuttalelse kan sendes til NVE innen 15. august 2023.
Høringsfristen er forlenget og satt til 15. august 2023 på grunn av avvikling av sommerferie.
Gjennom høring av konsesjonssøknaden ønsker vi å motta synspunkter på planene og
forslag til tiltak som kan redusere negative virkninger.

Alle som har meninger om saken, kan sende uttalelse på en av følgende måter:
- via skjema for uttalelser, som dere finner på våre internettsider
- via e-post til uttalelse@nve.no (merk e-post med «Høringsuttalelse» og saksnummer 202221606 i emnefeltet, og oppgi navn og/eller organisasjonsnummer i innledningen)
- via brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO

På bildet: Kartutsnitt over konsesjonsområdet

Høring - Mindre reguleringsendring E39 Otneselva-Hestnes

Heim kommune har mottatt søknad om mindre reguleringsendring av reguleringsplan for E39 Otneselva – Hestnes, vedtatt 06.11.2014. Endringen innebærer utvidet areal for motfylling til ny E39 og at areal avsatt til «Bruk og vern av sjø og vassdrag» blir endret til «LNF-formål», ved Hestnes. Bestemmelsene skal ikke endres. Etter grunnundersøkelser i området er det avdekt kvikkleire som strekker seg fra oversiden inn under fyllingsfoten til eksisterende E39 og videre ut i sjø. På grunn av dette må motfylling utvides.

Videre beskrivelse av reguleringsendringen finnes i vedlagt notat fra Statens Vegvesen.

Figur 2 plankart før endring.png

På bildet: Plankart før endring.

Figur 3 plankart etter endring.png

På bildet: Plankart etter endring.Områder som er del av opprinnelig reguleringsplan, men som ikke vises i dette kartet, forblir uendret

På bildet: Plankart over området etter endring

Kunngjøring av reguleringsplan - Holla industriområde

I henhold til plan- og bygningsloven§ 12-10 kunngjøres i dag at formannskapet i Heim kommune den 06.06.2023, sak 39/23, fattet vedtak om å legge ut reguleringsplan for Holla industriområde til høring og offentlig ettersyn. Formålet med planforslaget er å legge til rette for utvikling av Wacker Chemicals sin virksomhet i området.

Plankart - bilde

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan - utbyggingsområde ved E39 Klettelva

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok Heim kommunestyre i møte den 13.04.2023, sak 18/23, reguleringsplan for Utbyggingsområde ved E39 Klettelva. Reguleringsplanen legger til rette for etablering av næringsvirksomhet og kollektivholdeplass ved ny E39, samt løsninger for eksisterende rasteplass ved dagens E39.

Vedtaket kan påklages jf. forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er 3 uker fra denne kunngjøring. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes Heim kommune, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra eller til post@heim.kommune.no.

Utsnitt av kart, Klettelva

Offentlig ettersyn, Klakklia boligområde

I henhold til plan- og bygningsloven §12-10 kunngjøres at formannskapet i Heim kommune den 28.02.2023, sak 13/23 fattet vedtak om å legge ut reguleringsplan for Klakklia boligområde på høring og offentlig ettersyn med frist på seks uker til å komme med uttalelse.

Bilde: Kart som viser Klakklia boligområde

Reguleringsplan for Skograndstien

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 kunngjøres i dag at kommunestyret i Heim kommune i møte den 02.03.2023, sak 15/23, vedtok reguleringsplan for Skograndstien.

Formålet med planen er å legge til rette for etablering av gang- og sykkelsti fra Skograndsbukta til Vessøra.

Bilde: Kart Skograndstien