Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøringer

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan - utbyggingsområde ved E39 Klettelva

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok Heim kommunestyre i møte den 13.04.2023, sak 18/23, reguleringsplan for Utbyggingsområde ved E39 Klettelva. Reguleringsplanen legger til rette for etablering av næringsvirksomhet og kollektivholdeplass ved ny E39, samt løsninger for eksisterende rasteplass ved dagens E39.

Vedtaket kan påklages jf. forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er 3 uker fra denne kunngjøring. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes Heim kommune, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra eller til post@heim.kommune.no.

Utsnitt av kart, Klettelva

Offentlig ettersyn, Klakklia boligområde

I henhold til plan- og bygningsloven §12-10 kunngjøres at formannskapet i Heim kommune den 28.02.2023, sak 13/23 fattet vedtak om å legge ut reguleringsplan for Klakklia boligområde på høring og offentlig ettersyn med frist på seks uker til å komme med uttalelse.

Bilde: Kart som viser Klakklia boligområde

Reguleringsplan for Skograndstien

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 kunngjøres i dag at kommunestyret i Heim kommune i møte den 02.03.2023, sak 15/23, vedtok reguleringsplan for Skograndstien.

Formålet med planen er å legge til rette for etablering av gang- og sykkelsti fra Skograndsbukta til Vessøra.

Bilde: Kart Skograndstien

Rådhuset er stengt 20.02.23

Rådhuset er stengt 20.02.23

 

Henvendelser kan rettes til sentralbordet tlf. 72 46 00 00

null

Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for næringsområdet ved Klettelva

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 sendes reguleringsplan for Utbyggingsområde ved E39 Klettelva på høring og legges ut til offentlig ettersyn, med frist på seks uker for å komme med uttale.

Høringsfristen er 24.januar 2023.

Plankart kunngjøring reguleringsplan 12

Høring Handlingsplan 2023-2026/årsbudsjett 2023 og Betalingsregulativ 2023

Heim formannskap vedtok sin innstilling til handlingsplan for perioden 2023 – 2026 og årsbudsjett 2023 med tilhørende betalingssatser/betalingsregulativ 2023 for Heim kommune i møte den 21.11.22. Saksprotokoll fra møtet ble lagt ut på kommunens hjemmesider den 22.11.22.

Heim kommunevåpen skjold_blå-sølv( redigert)

Tilskudd for å fremme naturmangfold i Heim!

Det er fortsatt midler igjen i Heim kommunes tilskuddsordning for å fremme naturmangfold. Tilskuddsordningen er opprettet som en oppfølging av Kommunedelplan for naturmangfold (2018-2026). Formålet med ordningen er å:

  • gi kunnskap og skape engasjement for natur- og naturmangfold,
  • stimulere til tiltak som fremmer artsmangfold, samt
  • støtte kartlegging- og overvåkningsprosjekter.

 

Prosjekter som rettes spesielt mot barn- og unge, prosjekter som ikke dekkes av andre tilskuddsordninger og søknader fra frivilligheten blir prioritert. Kun prosjekter innen Heim kan få tilskudd. Ordningen har ingen søknadsfrist og søknader behandles fortløpende.

 

Søknader sendes postmottak@heim.kommune.no eller per post til

Heim kommune

Trondheimsveien 1

7200 Kyrksæterøra

Gammelbudalen. Foto: Geir Gaarder