Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøringer

Kunngjøring planendring - Wesselekra

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 og § 12-14 kunngjøres i dag at formannskapet i Heim kommune den 16.04.2024, sak 65/24 fattet vedtak om å legge ut sluttbehandling av felt BBB1 og mindre endring av reguleringsplan Wesselekra på høring og offentlig ettersyn med frist på seks uker til å komme med uttalelse.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes:

Heim kommune

Trondheimsveien 1

7200 Kyrksæterøra

Eller til post@heim.kommune.no

Innen 31.05.2024

Link til eksisterende plan:

arealplaner.no | 16122017005 > Plandokumenter

utsnitt av det foreslåtte plankartet.

Offentlig ettersyn – Endring av lokalitet 26135 Kjørsvikgrunn

I medhold av lov av 17. juni 2005 om akvakultur legges søknaden fra Lerøy midt sjø AS om endring av på lokaliteten 26135 Kjørsvikgrunn (63° 27.454′ N, 9° 4.560′ E) i Hemnfjorden ut til offentlig ettersyn. Lokaliteten vil ha en maksimal tillatt biomasse på 7020 tonn.

Søknaden legges ut til gjennomsyn på nettsidene til Heim kommune www.heim.kommune.no

Eventuelle merknader sendes til:

Heim kommune
Trondheimsveien 1
7200 Kyrksæterøra

Eller på epost til post@heim.kommune.no 

Frist for merknader er 3. mai 2024.

Figur 2: «Dagens- og omsøkt anleggsutforming».

Planoppstart Holla Næringspark trinn 1

Reguleringsplanen skal legge grunnlaget for etablering av en næringspark som kan utnytte avfall og annet overskudd fra Wacker Chemicals sin virksomhet, i tråd med Nasjonal strategi for en grønn, sirkulær økonomi. Næringsparken blir et sentralt ledd i det grønne skiftet for det største utslippspunktet i regionen. Utvikling av området vil være et samarbeid mellom Heim kommune, Holla Næringspark AS og Wacker Chemicals AS. 

Bilde: Kartutsnitt som viser plassering og avgrensning av planområdet

Høring - Mål og retningslinjer for forvaltning av hjorteviltet i Heim kommune 2024-2026

Det er forskriftsfestet at kommunene skal vedta målsettinger for utviklingen av bestandene av elg, hjort og rådyr der det er åpnet for jakt på arten(e). Og jaktrettshavernes bestandsplaner skal ha målsettinger som er i samsvar med kommunens mål.

Kommunene Aure, Halsa og Hemne vedtok felles målsettinger for forvaltning av hjorteviltet første gang i 2014. Etter 3 planperioder med 3 års virkning, utarbeides nå mål og retningslinjer for Heim kommune alene.

Heim hjorteviltråd og administrasjonen i Heim kommune har utgjort arbeidsgruppa for utarbeidelse av forslag til mål og retningslinjer for forvaltning av hjorteviltet i Heim kommune 2024-2026. I planleggingsmøtene har også leder i Heim bondelag og leder i Heim viltutvalg deltatt.

Last ned høringsdokumentet her (pdf). 

Det gis herved anledning til å gi innspill på vedlagte høringsdokument. Innspill sendes Heim kommune, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra eller e-post: post@heim.kommune.no innen 01.03.2024

På bildet: Kommunevåpenet i Heim

Kunngjøring av høring og offentlig ettersyn - Merkesneset naustområde

I henhold til plan- og bygningsloven §12-10 kunngjøres i dag at formannskapet i Heim kommune den 16.01.2024, sak 14/24 fattet vedtak om å legge ut reguleringsplan for Merkesneset naustområde på høring og offentlig ettersyn med frist på ti uker til å komme med uttalelse.

Kartutsnitt og tegning fra Merkesneset

Kunngjøring reguleringsplan Holla

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 kunngjøres i dag at kommunestyret i Heim kommune i møte den 14.12.2023, sak 52/23, vedtok reguleringsplan for Holla industriområde. Planen legger til rette for en utvidelse av Wacker Chemicals sin virksomhet. 

Bestemmelser, plankart og andre dokumenter er tilgjengelige i kommunens digitale planregister: arealplaner.no (https://www.arealplaner.no/heim5055/arealplaner/234)

Vedtaket kan påklages jf. forvaltningsloven § 28. Klagen skal sendes skriftlig til Heim kommune, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra eller til post@heim.kommune.no, innen 12. januar 2024. Angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes og de grunner du vil føre for klagen.

På bildet: Kartutsnitt over område reguleringsplanen gjelder.

Høring - Politivedtekter for Heim kommune

Forslag til politivedtekter er nå ute på høring. 

Politivedtektene gir bestemmelser for utøvelse av polititjenesten i kommunen og det er politiloven § 14 som regulerer hva kommunen har anledning til å regulere gjennom politivedtektene.

Her kan du laste ned høringsdokumentet (trykk på denne koblingen).

Høringen er åpen. Alle som ønsker kan sende inn uttalelser og merknader til forskriften.

Innspill

Innspill må være skriftlig. Frist for høringssvar er 20.01.24 

Innspill sendes til post@heim.kommune.no

Heim kommune, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra

Spørsmål kan også rettes på telefon: 72 46 00 00

På bildet: Forsiden til høringsutkastet.

Høring Budsjett 2024 - Økonomiplan 2024-2027

Heim formannskap vedtok sin innstilling til Årsbudsjett 2023 – Økonomiplan 2024 – 2027 for Heim kommune i møte den 28.11.2023. 

I henhold til kommunelovens bestemmelser legges nå dokumentene ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets behandling torsdag 14. desember 2023.

Innspill

Innspill må være skriftlig, og må være mottatt senest onsdag 13.12.23 klokken 10.00.

Innspill sendes til post@heim.kommune.no

Heim kommune, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra

Spørsmål kan også rettes på telefon: 72 46 00 00

På bildet: Kommunevåpenet til Heim kommune.

Kunngjøring - Klakklia boligområde

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 kunngjøres i dag at kommunestyret i Heim kommune i møte den 16.11.2023, sak 25/23, vedtok reguleringsplan for Klakklia boligområde. Formålet med reguleringsplanen er å utvide eksisterende boligfelt ved å legge til rette for bygging av eneboliger.

Kartutsnitt: Klakklia boligområde

Kommunedirektørens forslag til Budsjett- og økonomiplan 2024 - 2027

Budsjett- og økonomiplan 2024 – 2027 er sendt til Formannskapet som skal behandle dette tirsdag 7.11.2023.

Etter formannskapets behandling blir det lagt ut til offentlig høring med sluttbehandling i kommunestyret 14. desember.

Her kan du lese hele budsjettforslaget.

Budsjett- og økonomiplan 2024 - 2027 er Heim kommunes økonomiske handlingsplan for neste fireårsperiode. Når forslaget nå fremmes for politisk behandling, har kommunedirektøren tatt utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel, vedtatte arealplan, tidligere års regnskap, forslag til nasjonalbudsjett, samt politiske styringssignaler gitt fra kommunestyret.

På bildet: Skjermdump fra publiseringsløsningen (Framsikt)