Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøringer

Planstrategi for Heim kommune 2024 - 2027 - høring

Heim kommune har utarbeidet forslag til planstrategi for kommunestyreperioden.

Forslaget til planstrategi legges herved ut på høring på kommunens hjemmesider, etter vedtak i Heim formannskap 11. juni 2024, sak 98/24.

Planstrategien ligger som vedlegg sammen med saksfremlegg, men finnes også i interaktiv versjon i Framsikt.

Litt om planstrategi

En planstrategi er ikke en plan, men et styringsverktøy for å avgjøre hvilke planer kommunen skal arbeide med i den kommende perioden og mot hvilket overordnet mål disse planene utvikles. Denne skal vedtas i løpet av det første året etter at kommunestyret er konstituert. Det som vedtas i strategien er ikke juridisk bindende på linje med kommune-, regulerings- og temaplaner. Fokuset i en planstrategi skal være på helt overordnet nivå. Den skal ta for seg hovedutfordringer og mulighetsrom for kommunen sett i lys av kunnskapsgrunnlaget som er gitt, sette overordnede mål for perioden og bestemme hvilke planer og strategier som må arbeides med. Mer beskrivelse i saksfremlegg og selve planstrategien.

Konkrete tiltak, fysiske innspill (til arealdel osv.) og lignende som fanges opp av underliggende planer vil ikke bli vurdert i planstrategiarbeidet, og bes sendes inn når arbeidet med de respektive planene eventuelt vil pågå.

Frist for uttale er satt til 20.08.2024.

Dette sendes kommunen skriftlig enten på epost til post@heim.kommune.no eller med vanlig post: Heim kommune, Trondheimsveien 1, 7200 KYRKSÆTERØRA.

Kommunevåpen

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan - Merkesneset naustområde

Kommunestyret behandlet i møte den 20.06.2024, sak 84/24, reguleringsplan for Merkesneset naustområde. 

Følgende vedtak ble fattet:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Heim kommune reguleringsplan for Merkesneset naustområde.

Reguleringsplanen legger til rette for bygging av naustrekker på Merkesneset.

Vedtaket kan påklages jf. forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er tre (3) uker fra denne kunngjøring. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes Heim kommune, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra eller til post@heim.kommune.no.

Utklipp fra reguleringskart

Varsel om oppstart planarbeid med utarbeidelse av reguleringsplan for Haugøyan

On arkitekter og ingeniører AS skal på vegne av Søa Eiendom AS, utarbeide forslag til reguleringsplan for Haugøyan gnr. 102, bnr. 99 m.fl. Området ligger i Heim kommune.  

Hensikten med planarbeidene er å legge til rette for forretning og kontor, eller næring. Fosseveien skal legges om langs forretningsområdet. Lukking av eksisterende kryss mellom Fosseveien og fv. 680 inngår i planarbeidet. Krysset ved brua over Haugaelva må planlegges på nytt, i henhold til vegnormalene, med sikte på en oversiktlig og trafikksikker løsning for alle trafikanter. Dette inkluderer kryss mellom fv. 680, fv. 6430 og Haugabakken. Det må også inkludere sporinger på fylkesveg. Planomrisset i oppstartsvarselet (Figur 1) blir satt til å inkludere noe mer areal og eiendommer for å kunne avklare arealbehov for plassering av vann og avløp, kjøre- og gangvegtrasé, vegkryss og midlertidige anleggsområder, uten at hele området nødvendigvis blir inkludert i det endelige planforslaget. Arealet som planlegges for ny bebyggelse framgår med lilla farge i figur 2. 

Arealet som ønskes regulert er på ca. 34,7 daa og forslag til planavgrensning er vist på vedlagte kartutsnitt. Vi gjør oppmerksom på at planavgrensningen kan bli noe justert under planprosessen. 

On arkitekter vil påpeke at dette er et lovpålagt varsel om at vi skal starte opp arbeidet med reguleringsplan og at det derfor ikke foreligger noen tegninger eller skisser enda. Når planforslaget er ferdig utarbeidet vil Heim kommune sende dette ut på ny høring. 

Det legges opp til å gjennomføre et åpent informasjonsmøte i løpet av planprosessen. Innkalling og annonsering av møte vil komme på et senere tidspunkt. 

Ber om at innspill sendes til On arkitekter og ingeniører innen 23.08.2023helst pr. epost til post@on-as.no.

Spørsmål om planarbeidet kan også sendes per e-post eller du kan ta kontakt per telefon: 72 48 40 20 

På bildet: kartutsnitt over området

Heim kommune innhenter nå tilbud på vintervedlikehold (brøyting og strøing) for perioden 2024-2027

Heim kommune skal anskaffe tjenester for vintervedlikehold av kommunale plasser og veier for tilsammen 11 roder for perioden 2024-2027. Anskaffelsen omfatter snøbrøyting/snørydding og strøing for alle plasser og veier som driftes av kommunen. Avtalen starter å løpe 15.10.2024 og går frem til og med 15.04.2027. Anskaffelsen består av 11 delkontrakter (roder) der det skal inngås separate kontrakter for hver enkelt rode. Leverandører kan velge å gi pris på en eller flere roder.

Total verdi for hele anskaffelsen med alle delkontraktene er antatt å være ca kr 23,8 mill fordelt over 3 år.

For å få tilgang til konkurransegrunnlaget, så kan man gå inn via vår side for aktive anskaffelser:

Mercell TendSign

For å få oversikt over brøyterodene i Heim kommune, så kan man gå inn på vegkart.no - direkte link: Vegkart (vegvesen.no)

Entreprenører har frist til 27.06.2024 kl 1200 til å gi tilbud på anskaffelsen.

På bildet: Heim kommunes kommunevåpen

Høringer - lokale forskrifter til Opplæringsloven

Ny opplæringslov trer i kraft 1. august 2024. I den nye opplæringsloven er det krav om flere lokale forskrifter enn i dagens lov. Kommunen må ha hørt, vedtatt og kunngjort sine lokale forskrifter etter ny opplæringslov innen 1. august 2024.

Svarfrist: 24. mai

Høringsinnspill sendes:

Heim kommune

Trondheimsveien 1

7200 Kyrksæterøra

Eller til post@heim.kommune.no

På bildet: Heim kommunes kommunevåpen

Kunngjøring planendring - Wesselekra

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 og § 12-14 kunngjøres i dag at formannskapet i Heim kommune den 16.04.2024, sak 65/24 fattet vedtak om å legge ut sluttbehandling av felt BBB1 og mindre endring av reguleringsplan Wesselekra på høring og offentlig ettersyn med frist på seks uker til å komme med uttalelse.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes:

Heim kommune

Trondheimsveien 1

7200 Kyrksæterøra

Eller til post@heim.kommune.no

Innen 31.05.2024

Link til eksisterende plan:

arealplaner.no | 16122017005 > Plandokumenter

utsnitt av det foreslåtte plankartet.

Offentlig ettersyn – Endring av lokalitet 26135 Kjørsvikgrunn

I medhold av lov av 17. juni 2005 om akvakultur legges søknaden fra Lerøy midt sjø AS om endring av på lokaliteten 26135 Kjørsvikgrunn (63° 27.454′ N, 9° 4.560′ E) i Hemnfjorden ut til offentlig ettersyn. Lokaliteten vil ha en maksimal tillatt biomasse på 7020 tonn.

Søknaden legges ut til gjennomsyn på nettsidene til Heim kommune www.heim.kommune.no

Eventuelle merknader sendes til:

Heim kommune
Trondheimsveien 1
7200 Kyrksæterøra

Eller på epost til post@heim.kommune.no 

Frist for merknader er 3. mai 2024.

Figur 2: «Dagens- og omsøkt anleggsutforming».

Planoppstart Holla Næringspark trinn 1

Reguleringsplanen skal legge grunnlaget for etablering av en næringspark som kan utnytte avfall og annet overskudd fra Wacker Chemicals sin virksomhet, i tråd med Nasjonal strategi for en grønn, sirkulær økonomi. Næringsparken blir et sentralt ledd i det grønne skiftet for det største utslippspunktet i regionen. Utvikling av området vil være et samarbeid mellom Heim kommune, Holla Næringspark AS og Wacker Chemicals AS. 

Bilde: Kartutsnitt som viser plassering og avgrensning av planområdet

Høring - Mål og retningslinjer for forvaltning av hjorteviltet i Heim kommune 2024-2026

Det er forskriftsfestet at kommunene skal vedta målsettinger for utviklingen av bestandene av elg, hjort og rådyr der det er åpnet for jakt på arten(e). Og jaktrettshavernes bestandsplaner skal ha målsettinger som er i samsvar med kommunens mål.

Kommunene Aure, Halsa og Hemne vedtok felles målsettinger for forvaltning av hjorteviltet første gang i 2014. Etter 3 planperioder med 3 års virkning, utarbeides nå mål og retningslinjer for Heim kommune alene.

Heim hjorteviltråd og administrasjonen i Heim kommune har utgjort arbeidsgruppa for utarbeidelse av forslag til mål og retningslinjer for forvaltning av hjorteviltet i Heim kommune 2024-2026. I planleggingsmøtene har også leder i Heim bondelag og leder i Heim viltutvalg deltatt.

Last ned høringsdokumentet her (pdf). 

Det gis herved anledning til å gi innspill på vedlagte høringsdokument. Innspill sendes Heim kommune, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra eller e-post: post@heim.kommune.no innen 01.03.2024

På bildet: Kommunevåpenet i Heim

Kunngjøring av høring og offentlig ettersyn - Merkesneset naustområde

I henhold til plan- og bygningsloven §12-10 kunngjøres i dag at formannskapet i Heim kommune den 16.01.2024, sak 14/24 fattet vedtak om å legge ut reguleringsplan for Merkesneset naustområde på høring og offentlig ettersyn med frist på ti uker til å komme med uttalelse.

Kartutsnitt og tegning fra Merkesneset