Ved erverv av eiendom må du søke konsesjon. Ved konsesjonsfritt erverv må du fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.  

Lov om konsesjon

Rundskriv M-3/ 2017 om konsesjon, priskontroll og boplikt

Konsesjon er nødvendig for å få tinglyst skjøte. Ved konsesjonspliktig erverv må du sende inn søknad om konsesjon  til kommunen. 

Enkelte erverv er unntatt konsesjon. Unntak og vilkår er listet opp i lov om konsesjon §4 og §5.  Er du i tvil om eiendommen er konsesjonspliktig kan du se areal i gardskart for aktuell eiendom. 

Ved konsesjonsfritt erverv må du sende inn Egenerklæring om konsesjonsfrihet  til kommunen, der du krysser av for en eller flere alternativer for konsesjonsfrihet.