Beskrivelse

Hvis du ønsker å bygge, rive eller endre noe som er i strid med lov, forskrift og reguleringsbestemmelser for eiendommen, må du søke dispensasjon fra regelverket. En dispensasjon innebærer at det gjøres unntak fra regelen som tiltaket ditt bryter med. Dispensasjonen gjelder kun for det aktuelle tiltaket og kan ikke brukes om igjen.  

Eksempler på tilfeller der søknad om dispensasjon ofte er aktuelt

 • Bygge bolig nærmere enn 4 meter fra nabogrense. (I dette tilfelle kan du unngå dispensasjon ved å skaffe deg særskilt nabosamtykke)
 • Bygge høyere enn 8 og 9 meter (maksimum tillatt byggehøyde fastsatt i plan- og bygningslovens § 29-4) - OBS plan kan angi noe annet.
 • Bygge mer og tettere enn tillatt etter gjeldende plan, dvs. å overskride tillatt utnyttelsesgrad, f.eks. Det er kanskje lov å bygge på 25 % av tomta mens du ønsker å bygge på 35 %
 •  Avvike fra tillatt bygningsutforming i gjeldende plan, f.eks. takform, takvinkel, type bebyggelse osv.
 • Bygge utenfor byggegrenser i gjeldende plan, eller veglovens avstandsbestemmelser som gjelder hvor plan ikke setter egne grenser. 
 • Avvike fra formål/tillatt arealbruk fastsatt i plan. Planen sier f.eks. landbruk mens du ønsker å bygge fritidsbolig.
 • Fravike eventuelt plankrav, dvs. krav om utarbeidelse av regulerings-/bebyggelsesplan.
 • Tiltaket plasseres i 100-meters beltet mot sjø.
 • Du vil bygge noe i LNF-området 

Målgruppe

Grunneiere/tiltakshavere som har planer som er i strid med gjeldende plan i et område.

Kriterier/vilkår

En dispensasjonssøknad må være begrunnet, og kommunen kan gi dispensasjon dersom begge vilkårene under er oppfylt:

 • Hensynene bak bestemmelsen du søker om dispensasjon fra, må ikke bli vesentlig tilsidesatt.
 • Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.

Andre myndigheter får ofte anledning til å uttale seg, og kommunen bør ikke gi dispensasjon om andre myndigheter har merknader. Begrunnelser som går på personlige forhold som f.eks. plassbehov, familieforhold, økonomiske årsaker etc. vil vanligvis ikke ha stor betydning. Muligheten for å få innvilget dispensasjon kan også reduseres med økt antall dispensasjoner, størrelse på avvik samt når det søkes om dispensasjon fra planer av nyere dato.

Alle kan søke om dispensasjon, men det er sjelden kurant å få det, og det kan aldri gis dispensasjon fra saksbehandlingsregler.

Søknaden må inneholde

 • Avklare fra hvilke krav/bestemmelser det må søkes om dispensasjon fra og eventuelt hvor stort avviket er
 • Hvilken eiendom søknaden gjelder (adresse, gnr/bnr)
 • Hva prosjektet omfatter
 • Tiltaket er permanent eller midlertidig
 • Begrunn søknaden. Blir hensynet bak bestemmelsen vesentlig tilsidesatt (se hensynene bak bestemmelser i tabell under)? Hvilke fordeler/ulemper gir tiltaket?
 • Du må varsle naboer om søknad om dispensasjon med begrunnelse.

Selve søknaden, enten brev eller skjema, samt kvittering for at naboer er varslet sender du til oss, enten sammen med selve byggesøknaden eller for seg selv (da må du eventuelt også sende med tegninger og situasjonskart for å belyse forholdene rundt dispensasjonen).

Hvordan begrunne en dispensasjonssøknad

Bestemmelsene i plan- og bygningsloven krever at du begrunner søknaden. Når du skal skrive begrunnelsen skal du:

 • Først se på hensynene bak bestemmelsen du søker dispensasjon fra (se tabell nedenfor). 
 • Skriv så hvorfor du mener at dispensasjonen ikke vesentlig tilsidesetter disse hensynene
 • Skriv hva som er ulempene med det du skal bygge. Det kan for eksempel være ulemper for allmennheten, naboer, for det hensynet bestemmelsen er ment å ivareta.
 • Så skriv hva som er fordelene med dispensasjon.
 • Vurder fordeler og ulemper opp mot hverandre, og begrunn hvorfor du mener fordelene er klart større enn ulempene.

Mer om dette finnes i Dispensasjon - veileder

Hvis prosjektet ditt er unntatt fra søknadsplikt, men likevel avhengig av dispensasjon, må du også legge ved tegninger og situasjonsplan.

Vi gjør oppmerksom på at vurdering av dispensasjon er gebyrbelagt. 

Søknadsskjema

Søknadsskjemaet finner du her.

Vedlegg

Kartvedlegg som viser tiltaket dersom dette kan kartfestes (med koordinater).

Søknadsfrist

Ingen søknadsfrister. Saker behandles fortløpende.

Sendes til

Heim kommune
Trondheimsveien 1
7200 Kyrksæterøra

Behandling

Politisk eller administrativ behandling avhengig av søknadens innhold. 

Saksbehandlingstid

Avhengig av sakens kompleksitet. 

Klagemulighet

Vedtak kan påklages. Fylkesmannen i Trøndelag er klageinstans. I boksen "Skjema" nederst på siden finner du elektronisk skjema for klaging på forvaltningsvedtak. 

Kontaktinformasjon

Rådgiver

Marit Paulsen

Epost: marit.paulsen@heim.kommune.no

Rådgiver

Wenke Hyttnes

Epost: wenke.hyttnes@heim.kommune.no