Kommuneplanens arealdel 2023-2035

Heim kommunestyre vedtok 22. juni 2023 kommuneplanens arealdel for 2023 til 2035.

Med dette har Heim kommune fått sin første enhetlige arealdel som gjelder for hele kommunen.

Plandokumenter