Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Bruk av motorkjøretøy i utmark er ikke tillatt uten tillatelse fra kommunen.

Beskrivelse

Snøskuter og motorkjøretøy
Skal du bruke motorkjøretøy eller luftfartøy i utmark til formål som ikke er offentlig anerkjente nytteformål, må du søke kommunen om tillatelse. Turkjøring med snøskuter er kun tillatt i fastsatte snøskuterløyper.
 
Vannskuter og annen motorfartøy
Vannskuter er i utgangspunktet tillatt i innsjøer større enn 2 kvadratkilometer, på elvestrekninger og på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag. Men kommunen kan begrense bruken.
 
Båt med elektrisk motor
Har du båt med el-motor kan du søke kommunen om å kjøre den på små vann mindre enn 2 kvadratkilometer. 
 

Heim kommune vedtok nye retningslinjer for forvaltning av regelverk etter lov om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag i kommunestyremøtet den 28.10.2021. Retningslinjene vil være styrende for kommunens saksbehandling.  

Retningslinjene finner du ved å følge denne lenken 

Når kommunen vurderer åpning for motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er det i hovedsak hensynet til naturmangfold, vilt, risiko for fysisk skade på terreng og forstyrrende effekter på friluftsliv som ligger til grunn for vedtaket. 

Følgende angitte formål er søknadspliktig til kommunen: 

Snøscooter: 

 • Transport av utstyr/bagasje mellom brøytet bilveg og hytte for hytteeier 

 • Transport av ved  

 • Ervervsmessig kjøring  

 • Nødvendig transport for varig funksjonshemmede 

 • Nødvendig transport i utmarksnæring 

 • Gruppeturer på snødekt mark 

 • Utkjøring og tilsyn med jervebåser 

Annet terrenggående kjøretøy enn snøscooter: 

 • Nødvendig transport i utmarksnæring langs traktorvei (barmark) eller langs annen angitt trase (snødekt mark) 

Start og landing med helikopter, fly og andre luftfartøy 

Bruk av motorbåt 

 • Bruk av større motor enn 10 hk ved Rovatnet, Vasslivatnet, Søavatnet og Rennsjøen 

 • All bruk av påhengsmotor ved andre innsjøer enn overnevnte 

I tillegg er det mulig å søke kommunen om tillatelse til motorferdsel i utmark til andre formål enn det som er angitt over. Saken må da omfatte et unntakstilfelle og søker må ha et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte. Før eventuell tillatelse gis, vil transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til målsettingen om å redusere motorferdselen til et minimum. 

Kriterier/vilkår

Når kommunen vurderer åpning for ferdsel, enten gjennom forskrift eller vedtak, er det hensynet til naturen, verneområder, hekkeområder, terrenginngrep, støy og ulempe for friluftsliv som skal ligge til grunn for vedtaket.

Se denne siden for søknadsskjema

Tillatelser gis etter angitte traseer eller kjøreområder som oppgis i søknaden. For transport på barmark må skriftlig tillatelse fra berørte grunneiere vedlegges søknaden. For øvrig må søker bekrefte at berørte grunneiere samtykker til søknaden. 

Kjørebøker for motorferdsel i utmark skal leveres årlig innen 15. mai. 

Lover

Se blant annet naturmangfoldloven § 7 og småbåtloven §§ 38, 39 og 40.

Se også motorferdselsloven § 4, 4a og § 5, havne- og farvannsloven §§ 7 og 8, og plan- og bygningsloven §§ 11-7, 11-11 og 12-7.

 Kommunale retningslinjer for forvaltning av regelverk etter lov om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag vedtatt KS-sak 105/21

Havne- og farvannsloven
Naturmangfoldloven
Plan- og bygningsloven
Forskrift for motorkjøretøyer i utmark
Forskrift om forbud mot helikopterskiing m.m.
Motorferdselloven
Forvaltningsloven
Friluftsloven
Småbåtloven

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kommunen (eller statsforvalteren) gir informasjon om hva som er tillatt etter lov og forskrift, og hva det må søkes om tillatelse til. Søknad om dispensasjon må være skriftlig. Behovet må være dokumentert og inneholde alle opplysninger som kommunen trenger for å kunne ta stilling i saken.

Vedlegg

 • Ved transport av funksjonshemmede må legeattest vedlegges
 • Ved transport til hytte må eierforholdet dokumenteres
 • Kart som viser kjøretraseen
 • Eventuell dokumentasjon av særlig behov

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontakt

Kontakt

Naturforvalter

Martin Georg Hanssen

E-post

Tjenesten oppdatert: 20.04.2021 10:32