Heim kommune deltar i satsningen Inkluderende barnehage og skolemiljø pulje tre i perioden 2018-2020. Inkluderende barnehage- og skolemiljø skal styrke barnehagers, skolers og eieres kompetanse til å skape og opprettholde gode barnehage- og skolemiljøer, og forebygge, avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser.

Halsa, Hemne og deler av Snillfjord kommuner søkte deltakelse i prosjektet i fellesskap. Dette med tanke på at å ha et felles kompetanseutviklingsprosjekt kan bidra til å heve og styrke kompetansen innenfor området i de daværende kommunene, samtidig som det vill bidra til felles begreps-, kultur- og kompetanseutvikling inn mot etablering av ny kommune.

Vi som jobber innen oppvekstområdet i Heim kommune ønsker å møte fremtiden med en tro på at vi kan og har muligheten til å påvirke den. Etter at prosjektperioden er over er vi innstilte på at vi som organisasjon gjør ting annerledes, at vi som jobber med barn og unge har klart å utvikle en ny praksis.

Barnehage og skole har felles verdigrunnlag nedfelt i barnehageloven og opplæringslovens formålsparagrafer. Disse verdiene er forankret i menneskerettighetene, og vi skal fremme og omsette disse gjennom vår praksis i møte med barn og unge. Med bakgrunn i gjennomført analysearbeid i barnehage og skole har man kommet frem til utviklingsområder og innhold for prosjektperioden:

  • Fokus på voksenrollen og gjennom den styrke barns sosiale ferdigheter.
  • Økt observasjonskompetanse.
  • Styrke og utvikle gruppe- og klasseledelse med fokus på å bygge gode relasjoner.
  • Pedagogisk plattform.
  • Foreldresamarbeid.
  • Barn og unges rett til medvirkning.

I Heim kommune er det 5 skoler og 10 barnehager. Alle skolene, barnehagene og SFO deltar aktivt, samt skolehelsetjenesten og PPT. Felles kurs- og planleggingsdager prioriteres for alle ansatte innen oppvekst for kompetanseheving og deling av praksis.

Det er ansatt en Utviklingsveileder i 100 % stilling ut 2020 som skal bidra med utviklingsarbeidet ut i skolene og barnehagene. Utviklingsveileder har et tett samarbeid med PPT.