Rusoppfølging

  • Fører ditt rusbruk til vanskeligheter i jobben din?
  • Er det andre som uttrykker bekymring for ditt rusbruk, og ønsker at du skal redusere det?
  • Er du plaget av skyldfølelse på grunn av ditt rusbruk?
  • Er du bekymret for rusbruket til noen du kjenner?

Vi tilbyr motiverende samtaler og støttesamtaler dersom du har et ønske om å redusere eller slutte med rus. Dersom dine vansker er moderate til alvorlige kan vi i samarbeid med fastlege henvise til spesialisthelsetjenesten for avvenning i institusjon eller i poliklinikk. Under behandling i spesialisthelsetjenesten er vi med å bistå underveis og i etterkant. I et behandlingsforløp kan det være behov fra flere tjenester i kommunen, og vi hjelper da til med å koordinere denne tverrfaglige innsatsen. Da kan individuell plan være et nyttig verktøy.

Individuelle samtaler:

Vi tilbyr støttesamtaler eller behandlingssamtaler for de med lette til moderate rusvansker. De fleste ansatte har kurs i samtalemetoden motiverende intervju.

Hasjavvenning:

To av våre ansatte har opplæring i hasjavvenningsprogrammet (HAP), og dette kan tilbys individuelt eller i grupper ved behov.

Brukerutstyr:

Utdeling av brukerutstyr til personer med rusmiddelproblemer er et tiltak for å redusere helseskader og smittsomme sykdommer knyttet til rusmiddelbruk.

Dersom du har behov for rent brukerutstyr kan man ta kontakt med oss per telefon, se kontaktinformasjon på forsiden, i vår åpningstid 07.30-15.30 på hverdager.

Pårørende:

Støttesamtaler og oppfølging av pårørende til de med rusvansker er en del av vårt tjenestetilbud.

Norske kvinners sanitetsforening tilbyr også samtaler til pårørende til rusavhengige og/eller pårørende til alvorlig psykisk syke.

De har eget kontor på Orkanger, men tilbyr også telefonsamtaler eller digitale samtaler.

De kan kontaktes på tlf. 45 14 21 44.

For mer informasjon: Veiledningssentre for pårørende innen rus og psykiatri | Norske Kvinners Sanitetsforening (sanitetskvinnene.no)