Midlertidig bruksendring av skole, barnehage eller forsamlingslokale til overnatting, må meldes til brannsjefen i kommunen. I henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven § 7 samt forskrift om brannforebygging §§4 og 11. Brannsjefen kan pålegge ekstra sikringstiltak ved slike arrangement. Det skal oppnevnes en ansvarlig person for overnattingen som skal være kjent med fastsatte sikkerhetsbestemmelser og instrukser. Ansvarlig person har ved underskriving av melding til brannsjefen sett og gjort seg kjent med bestemmelsene. Bestemmelsene er som følger:  

  1. Ansvarshavende for overnattingen må sørge for at det er våkne personer på vakt gjennom hele natten, minimum to, og disse skal være kjent med byggets brannverntiltak. Vaktene må gjennomføre vaktrunder, minimum hver 2. time.
  2. I eller i nærhet av bygningen skal det være forbud mot røyking og annen bruk av bar ild.
  3. Sjekk at slokkeutstyret (håndslokkere, brannslanger) som tilhører bygget er på plass og at rømningsveiene er fri og ryddige.
  4. Dører og vinduer for rømning skal kunne åpnes med ett enkelt håndgrep.
  5. Alle som oppholder seg i bygningen skal gjøres kjent med brannmeldere, brannalarmsignal, rømningsveier og samleplass, og slokkeutstyrets plassering og bruk.
  6. Ansvarshavende og vakter må være kjent med branninstruksen som gjelder for bygget.
  7. Det skal føres navneliste over alle som deltar ved overnattingen. Listen holdes oppdatert og medbringes ut ved en eventuell evakuering. Alle som har kommet seg ut skal møte på avtalt samleplass for opptelling og kontroll. Ansvarshavende eller nattevakter har ansvaret for at brannvesenet blir informert når de kommer.
  8. Utleieforholdet skal være avklart med bygningseier.

 

Søknadsskjemaet finner du her .