Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Pleie i livets sluttfase

Ein pasient med ein sjukdom som ikkje kan lækjast og med kort forventa levetid kan få tilbod om å leve den siste tida heime i staden for på sjukehus. Pasienten får den nødvendige medisinske pleia i sin eigen heim.

Tenesteomtale

Det pasienten og dei pårørande ønskjer, skal ha mykje å seie ved avgjerda om pasienten skal vere heime eller på institusjon i livets sluttfase. Dersom den sjuke er heime, må både pasient og pårørande få tilstrekkeleg opplæring i bruk av medisinar, smertepumpe eller andre hjelpemiddel. Pasienten har krav på å få informasjon om personar i helsevesenet han/ho kan kontakte når det måtte vere nødvendig.

Omsorg og respekt for kvart einskilt menneske er viktig i møte med ulækjeleg sjuke og døyande menneske. Pasienten må få eit tilbod som er slik at den siste tida kan bli opplevd som meiningsfull. Pasienten må mest mogleg få leve slik han/ho ønskjer det.

Målgruppe

Pasientar med ulækjeleg sjukdom og kort forventa levetid

Lover

Sjå blant anna
helse- og omsorgstenestelova § 1-1 og kapittel 3
pasient- og brukarrettigheitslova § 3-1.

Helsepersonelloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Verdighetsgarantiforskriften

Rettleiing - korleis få utført
eller motta tenesta

Du kan søkje kommunen om palliativ behandling (lindrande behandling i livet sin sluttfase).

Vedlegg


Saksbehandling

Før saka kan avgjerast, vil vi kartleggje ønska og behova nærare. Normalt vil vi komme på heimebesøk. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tenesta eller ikkje, og kva tenesta eventuelt omfattar. I tillegg til kommunal heimesjukepleie kan det vere aktuelt med hjelp frå spesialisthelsetenesta.

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saka så snart som råd. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg svar om årsaka til det, med opplysningar om når ein meiner at vedtaket vil bli gjort.

Høve til å klage

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker fra du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Treng du rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Lèt kommunen avgjerda stå, kan du klage vidare til helsetilsynet i fylket.

Du kan òg klage på sjølve utføringa av tenesta. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tenesteytaren.

Du kan også klage til statsforvaltaren i fylket ditt over uforsvarleg utføring av tenesta, utilstrekkeleg eller feil informasjon eller brot på teieplikta.
 
Skulle det skje ei svært alvorleg hending i samband med tenesta kan du som pårørande eller pasient sende ei varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.

Tjenesten oppdatert: 10.06.2022 09:53