Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er helsehjelp som gis hjemme hos pasienten. Du må søke kommunen om hjemmesykepleie.

Generelt

Heim kommune har døgnbasert hjemmesykepleie som består av hjelp til personlig stell og pleie, medisinering, sprøytesetting, oppfølging og observasjon, tilrettelegging og hjrlp vrf måltider, veiledning og opplæring i selvhjelpstrening, tilsyn med definert formål, hjelp til å koordinere hjelpetiltakene med andre ressurser og akutt hjelp og tilsyn i hjemmet ved bruk av trygghetsalarm.

Beskrivelse

Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget hjem. Tjenesten kan for eksempel omfatte sårbehandling, personlig stell og medikamenthåndtering. 

Målgruppe


Personer med nedsatt funksjonsevne, eldre og syke som bor hjemme.

Kriterier/vilkår

Det er ditt behov som avgjør om du vil kunne motta tjenesten.

At vedkommende bor eller midlertidig oppholder seg i Heim kommune og har akutt eller kronisk sykdom / funksjonssvikt.

Pasient/brukers evne til å ivareta egenomsorg og pasient/brukers helsetilstand.

Behov vurderes med utgangspunkt i kartlegging av funksjonsnivå (IPLOS).

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Samarbeidspartnere


Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om hjemmesykepleie, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Tildelingskriterier for helse- og mestringstjenester i Heim kommune.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til helsetilsynet i fylket.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

Du kan også klage til statsforvalteren i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.
 
Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.

"Vi lover..."

 Taushetsplikten overholdes. Søknader og personlige opplysninger blir behandlet konfidensielt.

 Det blir foretatt kartlegging av tjenestebehov.

 Vedtaksmyndighet/tjenesteapparat tar kontakt når det er behov for ytterligere avklaringer for å foreta saksbehandlingen.

 Skriftlig henvendelse vil bli besvart etter forvaltningslovens regler.

 Vedtaksmyndighet/tjenesteapparat vil i samarbeid med søker komme frem til hvilke tjenester søker har behov for.

 Det gjøres vedtak etter Helse og omsorgstjenesteloven og Pasient og brukerrettighetsloven.

 Tjenester blir tildelt ut fra en tverrfaglig vurdering.

 Vedtaksmyndighet/tjenesteapparat gir beskjed når avtaler må fravikes.

Kontakt

KONTAKT:

Hjemmesykepleien Kyrksæterøra, tlf. 901 03 819.

Hjemmesykepleien Liabø, tlf. 971 65 867.

Tjenesten oppdatert: 05.03.2021 16:40