Høringsperiode: 25.september til 6.november.

Ny plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv skal vedtas hvert fjerde år. Dette er den første planen for Heim kommune.

Stortinget har gjort vedtak om at kommunene Halsa, Hemne og deler av Snillfjord skal være slått sammen til Heim kommune fra 1.1.2020. Med bakgrunn i dette har kommunen startet prosessen med utarbeidelse av ny kommunal delplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Planen erstatter PIFA for tidligere Hemne og Halsa kommune. (2014 – 2017) Snillfjord kommune hadde ingen egen plan. Planen er utarbeidd med utgangspunkt i Kulturdepartementet sin rettleder; «kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet». Planen blir et viktig styringsverktøy for å nå de mål og strategier som blir satt for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i nye Heim kommune. 

Planen er først og fremst tenkt å være en praktisk veileder i søknadsprosessen mot spillemidler. Kommunal plan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv, er en betingelse for å kunne motta spillemidler. Den skal også gi en oversikt over de anlegg og aktiviteter som finnes og ut ifra mål og hensikter peke på prioriterte satsingsområder framover.

Denne planen er en revisjon og samordning av disse planene. Det er et absolutt krav fra Kulturdepartementet at det skal foreligge en kommunal delplan for idrett og fysisk aktivitet som angir behovet for nye anlegg. Dette er en forutsetning for å kunne søke spillemidler, og er dermed viktig for finansiering og etablering av idrettsanlegg i kommunen.

Planhorisonten denne gangen er satt fram til 2020 - 2023. Planens handlingsdel vil bli gjenstand for årlig rullering. Kommunedelplanen skal være et politisk og administrativt styringsdokument for både kortsiktige og langsiktige tiltak innenfor områdene idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Planen skal revideres i løpet av en fire-års periode. 

Kommunedelplanen er utarbeidet i samsvar med kravene i Kulturdepartementets veileder «Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet» og plan- og bygningslovens bestemmelser. Prioriteringene i delplanen forutsettes lagt til grunn i kommunens behandling av handlingsprogram og økonomiplan. 

Visjon for Heim kommune: alle innbyggerne har en fysisk aktivitet de liker og gjerne holder på med. Heim skal ha en målrettet og helhetlig politikk for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Det skal legges godt til rette og tilgjengelighet, for fysisk aktivitet i hele befolkningen. Gjennomføre en plan- og målstyrt utbygging av anlegg og tilrettelegging av områder for organisert og egenorganisert fysisk aktivitet. En prioritert oppgave er anlegg i lokalmiljøet som stimulerer og tilfredsstiller barn- og unges behov for fysisk utfoldelse, med variasjon i aktiviteter.

 

I henhold til Formannskapets vedtak av 22.9.2020, sendes nå planen ut til høring.

 

Formannskapets vedtak

Plan for idrett fysisk aktivitet og friluftsliv sendes ut på høring til lag, foreninger og frivilligheten. Høringsperiode er 6 uker fra utsendelsesdato. Revidert versjon med eventuelle endringer etter høringsrunde legges frem for Formannskapet 17.11.2020 og sluttbehandles i Kommunestyret 26. November.  Ytre Snillfjord idrettslag (Ysil) tas inn i oversikten over lag/foreninger side 8 i plana PIFA-Heim. 

 

Vedlegg: Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Heim kommune for perioden 2020-2023.

 

Høringsinnspill må være kommunen i hende senest 6.november 2020. Innspill kan leveres til Servicekontoret på rådhuset eller avd. Liabø, sendes i post, eller per e-post til post@heim.kommune.no

 

Høring blir kunngjort på kommunens hjemmeside, i lokalaviser og via direkte e-post.