Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Midlar til investering og bedriftsutvikling i landbruket

Dersom du eig ein landbrukseigedom og planlegg utvikling kan du søkje om tilskot til investering eller bedriftsutvikling i landbruket.

Tenesteomtale

Du kan søkje om investerings- og bedriftsutviklingsmidlar til

  • Ressursavklaring for investeringar
  • Etablering av ny verksemd
  • Bedriftsutvikling
  • Investeringar i produksjonsanlegg
  • Investeringar i frukt- og bærdyrking
  • Investeringar i samband med generasjonsskifte
  • Investeringar i gjødsellager.

Midlane blir sette av i jordbruksavtalen. Dei skal leggje til rette for langsiktig og lønsam verdiskaping, bidra til sysselsetting, busetting og eit variert landbruk i alle delar av landet med utgangspunkt i ressursane i landbruket generelt og landbrukseigedomen spesielt.

Målgruppe

Eigar av landbrukseigedom eller registrert føretak som driv næringsutvikling med utgangspunkt i ressursane i landbruket

Kriterium/vilkår


Pris for tenesta


Samarbeidspartnarar


Rettleiing - korleis få utført
eller motta tenesta

Kommunen og Innovasjon Noreg kan gi rettleiing til korleis å fylle ut søknaden. Søknaden blir behandla av Innovasjon Noreg, medan kommunen gir ei fråsegn om forhold som kan få noko å seie for prosjektet.

Saksbehandlingstid

Innan éin månad etter at Innovasjon Noreg har motteke søknaden, skal du få eit mellombels svar der det går fram kven som er saksbehandlar, og kor lang saksbehandlingstid ein må rekne med.

Høve til å klage

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til distriktskontoret til Innovasjon Noreg innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom Innovasjon Noreg lèt vedtaket stå, blir saka sendt vidare til klagenemnda i Innovasjon Noreg, som avgjer om klagen skal bli teken til følgje.

Tjenesten oppdatert: 28.06.2023 15:08