Driftsutvalg har behandlet saken i møte 09.06.2021 sak 37/21.

Driftsutvalgs vedtak/innstilling.

Klagefrist settes til 6.juli 2021, som er 3 uker etter offisiell utsendelse av vedtaket til berørte parter.

https://www.heim.kommune.no/hoering-avloepsplan-taftoeyan.6384948-500317.html