Den enkelte eiendom må selv sørge for avløpsledning fram til tilknytningspunktet på kommunal ledning. Planen viser mulige private løsninger internt for de bebygde og planlagte tomter. For noen eiendommer eller grupper av bebyggelse vil det være nødvendig eller hensiktsmessig med egne / lokale pumpekummer. I vanskelig terreng kan det være lønnsomt å etablere system med hytte-pumpekum og pumpeledning med liten dimensjon som fordrer enklere grøfter enn selvfallsledning. Det vil være nødvendig at større og mindre grupper av eiendommer inngår felles avtaler for planlegging, bygging og drift av private fellesanlegg.

Planen omfatter avløpsløsninger for omtrentlig 115 fritidseiendommer og 5 eneboliger som naturlig kan tilknyttes fellesanlegget. Bebyggelse lengst mot øst som i dag har eller kan knytte seg til godkjent utslipp til Leirvika tas ikke med i planen.

En forventer at av avløpsplan og utslippstillatelse skal være på vedtatt i begynnelsen av juni. Byggestart for anlegget blir høsten 2021.

På grunn av en del endringer fra opprinnelig utlagte plan, sendes den nå ut på begrenset høring til hjemmelshaverne i området.

Dokumentene tilhørende planen ligger vedlagt.

Uttalelser til planen må være kommunen i hende innen 19. mai 2021.

Avløpsplan Taftøyan hytteområde.

VA-plan Taftøyan Oversiktskart.

Antall pr. Va-plan Taftøyan.

Ukentlig - årlig restutslipp.

Dimensjonering slamavskiller - Sone A.

Dimensjonering slamavskiller - Sone B

Lengdeprofiler.

Utslippspunkt i Lervika.