Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Eldreomsorg - verdigheitsgarantien

Tek du imot tenester frå den kommunale eldreomsorga, skal du så langt det er mogleg få eit verdig tenestetilbod som er tilpassa dei individuelle behova dine. Du har rett til sjølvråderett og skal møte respekt for den du er og for livsførsla di.

Tenesteomtale

Dersom du tek imot tenester frå den kommunale eldreomsorga, skal du så langt det er mogleg få eit verdig tenestetilbod som er tilpassa dei individuelle behova dine. Du har sjølvråderett og skal møte respekt for den du er og for livsførselen din. Ein skal ta omsyn til

  • at du har ei buform som er riktig ut frå ditt behov og din tilstand
  • at du har eit variert kosthald og tilpassa hjelp ved måltid
  • at du har eit mest mogleg normalt liv, med ein normal døgnrytme og høve til å komme ut i friluft og få nødvendig hjelp til personlig hygiene
  • at du får tilbod om samtalar om eksistensielle spørsmål
  • at du får lindrande behandling og ein verdig død
  • at du held ved lag eller aukar høvet til å fungere i kvardagen
  • at du får forsvarleg oppfølging av lege og anna personell
  • at du får einerom dersom du bur på ein helseinstitusjon
  • at du får bu med ektefellen din dersom de ønskjer det.

Målgruppe

Eldre

Kriterium/vilkår

Du tek imot omsorgstenester etter helse- og omsorgstenesteloven eller lov om sosiale tjenester i Nav. Det kan til dømes vere heimehjelp, heimesjukepleie eller sjukeheimsplass.
 

Brosjyrar, dokument,
kart og liknande

Lover

Dette er ein lovpålagd rett. Sjå spesielt:
Helse- og omsorgstenestelova § 3-1 og § 3-2
Verdighetsgarantiforskriften.

Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
Verdighetsgarantiforskriften
Sosialtjenesteloven

Høve til å klage

Du kan klage på at dei individuelle behova dine ikkje blir tekne vare på eller på sjølve utføringa av tenesta. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tenesteytaren. Etter pasient- og brukarrettigheitslova kan du òg klage direkte til helsetilsynet i fylket.

Tjenesten oppdatert: 04.03.2021 08:37