Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vald - godkjenning

Eit vald er eit område der det skal jaktast. Retten til å jakte tilhøyrer grunneigaren, men valdet der jakta skal gå føre seg, må godkjennast av kommunen.

Alle godkjente vald får ei fellingsløyve. Det krev ikkje årleg søknad.

Tenesteomtale

Retten til å jakte tilhøyrer i utgangspunktet grunneigaren. For å få løyve til å felle hjortevilt må valdet (det geografiske området der jakta skal vere) godkjennast. Valdet skal vere samanhengande og ha ei avgrensing og ei form som gjer det eigna til jakt. Eit vald kan ha ein eller fleire eigedommar.

Etter jakta skal det betalast inn ei fellingsavgift til kommunen. Kommunen set avgifta inn i det kommunale viltfondet og er med på å fremje viltforvaltinga i kommunen.

Målgruppe

Grunneigarar/jaktrettshavarar

Kriterium/vilkår

Viltartar har ulike krav til areal. Det teljande arealet er lik talet på dekar av dei arealslaga som kvar art bruker regelmessig over fleire år. Kommunen avgjer kva som er minstearealet for at eit vald skal godkjennast.

Pris for tenesta

Kommunen fastset satsen for fellingsavgift for elg og hjort.
Miljødirektoratet fastset satsen for fellingsavgift for villrein.

Samarbeidspartnarar


Lover

Kommunen er styresmakt for godkjenning av jaktvald og for fellingsavgift.
Sjå forskrift om forvalting av hjortevilt om godkjenning av jaktvald.
Sjå forskrift om kommunale viltfond om fellingsavgifta.

Forvaltningsloven
Forskrift om forvaltning av hjortevilt
Forskrift om kommunale viltfond m.m.
Viltloven

Rettleiing - korleis få utført
eller motta tenesta

Du må sende skriftleg søknad med

  • opplysningar om kva for art eller artar søknaden gjeld for
  • kart som viser grensene for valdet 
  • oversikt over eigedommane som valdet omfattar (med gards- og bruksnummer) og storleiken på kvar eigedom 
  • oppgåve over teljande areal for den eller dei aktuelle artane 
  • skriftleg samtykke frå alle jaktrettshavarane i valdet 
  • namn og adresse på den oppnemnde representanten for valdet

Du kan òg nytte skjemaet under.

Fellingsavgifta for elg og hjort skal betalast på den måten kommunen fastset.
Miljødirektoratet sender faktura til den valdansvarlege etter enda villreinjakt.

Vedlegg


Saksbehandling

Kommunen/villreinnemnda skal innhente dei opplysningane som er nødvendige for å avgjere saka. Deretter blir det gjort eit vedtak. Til vanleg får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket. Du får alltid ei grunngjeving dersom ein trur at du blir misnøgd med vedtaket. Dersom grunngjevinga ikkje følgjer med, kan du få ho ved å vende deg til kommunen/villreinnemnda før klagefristen for vedtaket ender.

Saksbehandlingstid

Godkjenning av vald skal skje innan 15. juni.

Høve til å klage

Du kan klage på vedtaket innan ein frist på tre veker frå du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du føre opp kva du ønskjer endra i vedtaket og grunngje det. Kommunen/villreinnemnda vil kunne gje deg rettleiing. Klageinstans er Fylkesmannen for vedtak som er gjort av kommunen, og Miljødirektoratet for vedtak som er gjort av villreinnemnda. Før klagen blir sendt dit, skal den instansen som gjorde vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Dersom vedtaket blir ståande, vil saka gå vidare til klageinstansen.

Tjenesten oppdatert: 09.03.2021 07:55