Alle kommuner i Trøndelag har fått en engangsbevilgning øremerket næringsfond og som skal gå uavkortet til tiltak i bedrifter og hos næringsaktører, for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet. (1,3mill)

I tillegg har Orkdalsregionen vedtatt å bruke deler av næringsfondet til lokale små og mellomstore bedrifter som har store utfordringer pga koronasituasjonen, og som ikke er omfattet av andre statlige, fylkeskommunale eller kommunale støtteordninger. (290k)

For Heim kommune sin del innebærer det totalt 1,6 mill. Dette er midler som raskt er tilgjengelig og skal benyttes til bedriftsrettet støtte for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping.

Hvem kan søke:

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

Hva kan du søke til:

Tilskuddet skal ikke dekke ordinære driftskostnader.

Det legges vekt på

  • i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping.
  • I hvor stor grad tiltaket antas motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet.
  • hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

Hvor mye:

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50% av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75%.

Hvordan søker du:

Du må registrere deg og skrive søknaden i www.regionalforvaltning.no Det er bare der en kan søke om slike midler fra næringsfondet. Alle kommuner er pålagt å benytte seg av denne løsningen.

Søknadsfrist:

18. oktober 2020

Vedtak om eventuelt tilskudd:

Heim formannskap behandler de innkomne søknadene etter innstilling fra rådmann.

Utbetaling:

Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis. Tilskuddet kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottaker dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15% av tilskuddet utbetales ved oppstart av tiltaket.

 

Retningslinjene baserer seg på Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet.