Følgende vedtak ble fattet:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10 legges forslag til reguleringsplan for Sørvågen hyttefelt (planID 50552020004) datert 30.8.2021 med tilhørende planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser datert 30.8.2021 og 28.1.2022, ut på høring og offentlig ettersyn i 6 uker.

 

Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel, hensikten med planforslaget er å legge til rette for ny fritidsbebyggelse.

Mer informasjon om planforslaget finner du her:

Planbeskrivelse

ROS-analyse

Reguleringsbestemmelser

Plankart

 

Eventuelle merknader sendes til Heim kommune, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra eller til post@heim.kommune.no innen 19. april 2021.