Fra vedtak til virkelighet

I budsjettvedtak for 2020 står følgende formulering:

«Politisk miljø vil i tillegg be rådmannen å fokusere på ønske om hele faste stillinger. Vi viser til Tiltak nr. 061 og Tiltak nr. 084 hvor vi ønsker at det etableres en heltidskultur i Helse og mestring som på sikt innebærer tilsetting i 100 % stilling. Dette skjer ved at prosjektet forankres i administrasjonsutvalget som blir prosjektets styringsgruppe. Det gjennomføres jevnlige samarbeidsmøter mellom rådmannsnivå og tillitsvalgte samt samarbeidsmøter på virksomhetsnivå.»

I tillegg er arbeidet forankret i vedtak om iverksettelse av "Moderniseringsprosjektet". 

Vedtatt i kommunestyret i sak 124/21 den 16.12.2021:

"Prosjektet har som hensikt å modernisere helse- og mestringstjenestene i Heim kommune.

Dette skal skje gjennom utvikling av heltidskultur og arbeidstidsordninger, bistand i kommunens arbeid med velferdsteknologi og innføringen av Helseplattformen."

 

Prosjektet er nå godt i gang, med prosjektansvarlig Milly Bente Nørsett i spissen. Det er blitt sendt ut undersøkelse til alle ansatte i enhet for Helse og mestring hvor formålet er å få kartlagt hvorvidt de som er deltidsansatt ønsker å øke sine stillinger. I undersøkelsen kommer det frem at nesten 63% av de som går i deltidsstillinger ønsker økt stillingsprosent. Av de som ikke ønsker økt stillingsprosent er årsakene blant annet at de har en familiesituasjon som ikke lar seg kombinere med økt stilling, de prioriterer fritid eller at partner tjener nok til å forsørge familien.

Virkemidler for suksess

Valg av turnusmodell vil kunne bidra til å løse floken for å få flest mulig i fulle stillinger. Her vil det bli sett på helgetimer, og hvordan økonomiske midler blir brukt annerledes. Det er velkjent at et system med mange deltidsansatte medfører store kostnader, da med tanke på overtidsbetalinger og vikarinnleie. Det blir også sett på om industriturnus kan være et virkemiddel som kunne fungere i våre kommune. 

 

- Vi må heve stemmen og fremsnakke turnusarbeid og sørge for at turnuser vi utformer er helse, kvalitet- og kontinuitetsfremmende, sier prosjektleder Milly Bente Nørsett.