Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Parkeringsløyve for rørslehemma

Dersom du av forskjellige grunnar har vanskar for å gå, kan du få eit løyve som gir deg rett til å parkere på parkeringsplassar som er reserverte for rørslehemma.

Tenesteomtale

Du kan søkje kommunen om parkeringsløyve for rørslehemma. Løyvet gir deg rett til å parkere på offentleg skilta og reservert parkeringsplass utan at du betaler avgift, og utan at du må følgje den lengste fastsette parkeringstida (dersom det ikkje er gitt melding om noko anna). Du får til vanleg løyve for to til fem år.

Parkeringsløyvet blir gjeve til bilførar eller passasjer som har særleg behov for å finne parkeringsplass knytt til bustad, arbeid og annan aktivitet.

Målgruppe

Personar som ikkje kan gå eller som har store vanskar med å gå over ei viss lengd.

Lover

Kommunen pliktar å sørgje for denne tenesta. 
Sjå forskrift om parkering for forflytningshemmede og parkeringsforskriften § 33.

Parkeringsforskriften
Forskrift om parkering for forflytningshemmede
Forvaltningsloven

Rettleiing - korleis få utført
eller motta tenesta

Når du søkjer kommunen, må du leggje ved legeattest som beskriv grada av rørslehemming. I søknaden må du også beskrive og dokumentere dei ulike stadene du har treng å parkere. Det kan vere ved bustaden din, arbeidsstaden, skule eller der du går til behandling.
 
Viss du søkjer på vegner av barnet ditt treng du å dokumentere at barnet treng hjelp utanfor køyretøyet.

Vedlegg

Legeattest og bilete.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente dei opplysningane som er nødvendige for å avgjere saka. Deretter blir det gjort eit vedtak. Til vanleg får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket. Du får alltid ei grunngjeving dersom ein trur at du blir misnøgd med vedtaket. Dersom grunngjevinga ikkje følgjer med, kan du få ho ved å vende deg til kommunen før klagefristen for vedtaket går ut.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg melding om grunnen til det. Du skal samstundes få opplyst når ein ventar at vedtaket blir gjort.

Høve til å klage

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Treng du rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom kommunen lèt vedtaket stå, blir saka send vidare til klagenemnda i kommunen, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

Tjenesten oppdatert: 10.11.2023 15:35